Відділ освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Положення про методичний кабінет

НОВОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПУТИВЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ    ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Р 1 Ш Е Н НЯ

від 26.10.2018 року

с. Нова Слобода

 Про  створення   методичного

кабінету відділу освіти, молоді

та   спорту       Новослобідської    

сільської ради

     Керуючись ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»,  наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року № 1119, з метою науково-методичного забезпечення системи освіти Новослобідської сільської ради, організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, враховуючи рекомендації Комунального закладу Сумської обласної ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 28.02.2018 №255 ВИРІШИЛА:

1. Створити методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

2. Затвердити Положення про методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради (додається).

3. Додатково ввести до штатного розпису відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради одну штатну одиницю завідувача методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

4.Затвердити штатний розпис методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради в кількості 2 осіб.

5. Відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради здійснити організаційні заходи щодо функціонування методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Новослобідської сільської ради з питань регламенту, депутатської етики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту,соціальної політики, прав людини,законності, запобігання та протидії корупції.

Сільський голова                                                    О.О.Гаркавенко

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

  1. Загальні положення

 

1.1. Методичний  кабінет відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради  є науково-методичною установою, яка відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Новослобідської сільської ради, сприяє професійному розвитку педагогічних працівників, підвищенню їхньої кваліфікації за різними видами та у різній формі, відповідно до статті 59 Закону України “Про освіту”.

1.2. Засновником методичного  кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради (далі –методкабінет) є відділ освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

1.3. У своїй  діяльності  методкабінет керується  Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про інноваційну діяльність", ”Про місцеве самоврядування”, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в  галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням.

1.4. Методкабінет підпорядковується відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради з усіх питань діяльності, а в частині науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти – Комунальному закладу Сумської обласної ради Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти.

1.5. Методкабінет не є юридичною особою.

 

  1. Мета, основні принципи та функції діяльності методкабінету

 

2.1. Метою діяльності методкабінету є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної  освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти  (далі – заклади освіти) і розвиток їхньої  творчої ініціативи у міжкурсовий період.

2.2. Організація діяльності методкабінету ґрунтується на таких принципах:

демократизму і гуманізму;

рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого  та інтелектуального потенціалу;

безперервності фахового  вдосконалення;

науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

2.3. Функції методкабінету:

2.3.1. Цільові:

прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання  в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;

інформаційно - коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється в результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

2.3.2. Організаційні:

трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

діагностична – систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;

моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

організаційно-координувальна – координація діяльності циклових методичних комісій (об'єднань)   навчальних  закладів;

соціальна –  створення належного психологічного клімату, вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів.

 

  1. Основні напрями і завдання діяльності методкабінету

 

3.1. Діяльність методкабінету здійснюється за такими основними напрямами:

науково-методичне забезпечення системи позашкільної, дошкільної та загальної середньої освіти;

трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники закладів освіти Новослобідської сільської ради;

інформаційно-методичний супровід закладів освіти і педагогічних працівників;

консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних  наук.

3.2. Основними  завданнями діяльності методкабінету є:

3.2.1 створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

3.2.2 координація діяльності методичних кабінетів при закладах освіти,  циклових методичних комісій і методичних комісій (об'єднань) при закладах освіти;

3.2.3 моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти; моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану  учнів закладів освіти;

3.2.4 моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і  навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;

3.2.5 здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників  та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

3.2.6 патронаж закладів освіти, які мають статус  експериментальних майданчиків,  і надання їм науково-методичної допомоги;

3.2.7 вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим  педагогічним працівникам, у тому числі  в період підготовки їх до атестації; участь у роботі  атестаційних комісій, надання на звернення відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

3.2.8 організація і науково-методичне забезпечення роботи  з резервом працівників науково-методичних установ і керівних кадрів закладів освіти Ноослобідської сільської ради;

3.2.9 впровадження сучасних освітніх систем і технологій,  інтерактивних методів організації навчання і виховання;

3.2.10 проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги  щодо  підготовки їх до  участі в наступних етапах змагань;

3.2.11 взаємодія з   науковими  відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки  команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

3.2.12 організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності закладів освіти;

3.2.13  вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику  досвіду використання інноваційних технологій  і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

3.2.14 формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і  окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

3.2.15 проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

3.2.16  висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в громаді.

 

3.3. Методкабінет у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з центром практичної психології і соціальної роботи; психолого-медико-педагогічною консультацією, інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, творчими спілками,  громадськими установами та організаціями тощо.

3.4. Колегіальним органом керівництва методкабінетом є науково-методична рада.

 

  1. Кадрове забезпечення методкабінету

 

4.1. Відповідно до кількісного складу педагогічних працівників у штаті методичного кабінету є такі штатні одиниці:

завідувач методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради;

методист  методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

4.2. Напрями і зміст діяльності працівників методкабінету  визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов'язками залежно від їхньої освіти, кваліфікації та наявних  штатних одиниць.

4.3. При методкабінеті може створюватись бібліотека (медіатека).

4.4. Методкабінет очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади засновником за погодженням з відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

4.4.1. Завідувач :

здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує план  роботи,  погоджує і  затверджує його в  установленому порядку;

затверджує  структуру методкабінету,  посадові інструкції та функціональні обов'язки його працівників;

представляє інтереси методкабінету у відносинах  з відділом освіти,молоді та спорту Новослобідської сільської ради, відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;

вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;

виконує кошторис, укладає договори тощо;

заохочує працівників  і накладає на них дисциплінарні стягнення;

звітує перед засновником і відповідним інститутом післядипломної педагогічної  освіти про результати діяльності методкабінету.

4.4.2. Завідувач є членом колегії  відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

4.5. Працівникам  методкабінету встановлюється заробітна плата згідно з тарифними розрядами посад Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати  праці  працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, відповідно до чинного законодавства.

 

5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

 методкабінету

 

5.1. Матеріально-технічне забезпечення методкабінету здійснюється засновником, який забезпечує його необхідними будівлями, обладнанням, обслуговування тощо.

5.2. Фінансування методкабінету здійснюється засновником за рахунок коштів бюджету Новослобідської сільської ради, а також  з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

6.Міжнародне  співробітництво методкабінету

 

6. Методкабінет за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів може:

6.1 організовувати та проводити міжнародні науково-методичні семінари, конференції, практикуми, наради, виставки тощо, здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, брати участь у міжнародних науково-методичних заходах;

6.2 укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних                      програм   і   проектів,   установлювати   прямі   зв'язки  з  партнерами  за  кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством порядку.

Секретар ради                                                     О.А.Мірошнікова