Відділ освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Положення про методичну раду

«Затверджено»

наказ відділу освіти, молоді та

спорту Новослобідської сільської

                                                                                                             ради від 05.11.2018 № 117-ОД

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ

МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ НОВОСЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

І. Загальні положення

Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх структурних підрозділів методичної служби закладів освіти Новослобідської сільської ради. Рада є колективним суспільним органом, поєднує на добровільній основі співробітників методичного кабінету, спеціалістів  відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради та представників освітніх закладів Новослобідської сільської ради.

Методична рада методичного кабінету є консультативним органом громадського управління науково-методичним і методичним забезпеченням освітнього процесу в закладах освіти Новослобідської сільської ради.

Методична рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами  України «Про освіту», «Про  дошкільну освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеві державні адміністрації», «Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр)», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 08.12. 2008 № 1119, (далі положення),  законом України «Про інноваційну діяльність», Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти, а також Положенням методкабінету і локальними правовими актами відділу освіти,  молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

Положення про методичну раду методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту затверджується наказом відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

ІІ. Функції методичної ради методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

1. Функція планування – важливий підготовчий етап методичної роботи, яка полягає у визначенні системи заходів, що забезпечать досягнення найкращих результатів.

2. Організаційна функція виявляється в діяльності, пов’язаній із удосконаленням структури методичної роботи, змісту її складових.

3. Діагностична функція вимагає регулярного вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до якості діяльності окремих працівників закладів освіти в сучасних умовах розвитку освіти.

4. Прогностична функція полягає у визначення знань і вмінь, необхідних педагогам у майбутньому.

5. Моделююча функція полягає в розробці принципово нових положень навчально-виховної роботи в закладах освіти Новослобідської сільської ради, у формуванні та впровадженні моделей перспективного досвіду, їх експериментальній перевірці, після якої вони можуть бути використані як зразки для впровадження.

6. Відновлююча функція передбачає відновлення частково забутих або втрачених педагогами знань після закінчення педагогічного навчального закладу.

7. Корегуюча функція спрямована на виправлення в діяльності педагогів недоліків, пов’язаних з використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності.

8. Пропагандистська функція спрямована на інформування педагогів, їх агітацію щодо впровадження в практику досягнень науки, передового педагогічного досвіду.

9. Контрольно-інформаційна функція полягає в утворенні і підтримці стабільного зворотного зв’язку, в оцінці відповідності наслідків методичної роботи з плановим завданням і нормативними вимогами.

ІІІ. Завдання й основні напрямки діяльності методичної ради методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Методична рада методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради створюється для рішення таких завдань, покладених на методичний кабінет:

 • координація діяльності методичних обєднань та інших структурних підрозділів методичної служби відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;
 • розробка основних напрямів методичної роботи в освітніх закладах сільської ради;
 • формування мети й завдань методичної служби відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради;
 • забезпечення методичного супроводу освітнього процесу, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;
 • організація дослідно-пошукової, інноваційної й проектно- дослідницької діяльності в освітніх закладах Новослобідської сільської ради, спрямованої на пошук, розробку та впровадження нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;
 • організація взаємодії з іншими закладами освіти, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти;
 • організація консультації педагогів Новослобідської сільської ради щодо проблем удосконалювання професійної майстерності, методики проведення різних видів занять та їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;
 • виявлення, узагальнення й поширення позитивного педагогічного досвіду педагогів, педагогічних колективів;
 • участь в атестації педагогів освітніх закладів Новослобідської сільської ради;
 • професійне становлення молодих педагогів;
 • впровадження в освітній процес сучасних науково-методичних і дидактичних матеріалів, программного забезпечення інноваційних систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем, інформаційно-комунікаційних технологій тощо. Розробка программного забезпечення для проведення занять і впровадження їх в освітній процес.

ІV. Основні напрямки діяльності методичної ради методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради:

 • аналіз результатів освітньої діяльності за предметами;
 • участь у розробці варіативної частини робочих навчальних планів освітніх програм закладів освіти;
 • обговорення, рецензування та затвердження навчально-методичних посібників і дидактичних матеріалів за предметами для використання в освітніх закладах Новослобідської сільської ради та рекомендації для затвердження методичними та науково-методичними радами (комісіями) вищого рівня;
 • підготовка й обговорення доповідей, інформацій, результатів досліджень з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення професійного рівня та фахової компетентності педагогів;
 • обговорення й затвердження календарно-тематичнихпланів;
 • обговорення методики проведення окремих видів занять і змісту дидактичних матеріалів до них;
 • розгляд питань організації, керівництва й контролю дослідницькою роботою учнів;
 • організація та проведення педагогічних експериментів щодо пошуку й впровадження інноваційних технологій навчання;
 • спільні засідання з ішими методичними установами з метою обміну досвідом роботи;
 • вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями й малодосвідченими педагогами;
 • розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань за предметами для учнів та конкурсів фахової майстерності для педагогів.

V. Організація роботи методичної ради методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради
До складу методичної ради входять голови методичних формувань, завідувач методкабінетом та методисти, досвідчені вчителі, директори і заступники директорів закладів освіти Новослобідської сільської ради.

 Склад методичної ради затверджується наказом начальника відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

У складі методичної ради можуть формуватися секції за різними напрямками діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностика, розробка змісту й т.п.).

Головою ради є завідувач методкабінетом.

Голова методичної ради:

–  реалізує усі зовнішні наукові, методичні й організаційні зв’язки з методичними і психологічними службами, кафедрами, лабораторіями, одержує наукові, методичні та інформаційні матеріали;

– запрошує науковців, працівників культури, інших фахівців для наукової та педагогічної роботи, готує договори з іншими організаціями з питань навчальної та науково-методичної роботи,

– організовує обмін документацією, методичними розробками, делегаціями вчителів з іншими закладами освіти Новослобідської сільської ради, Путивльського району та області, організовує спільні заходи науково-методичного та навчально-виховного характеру;

–   про свою діяльність звітує перед методичною радою методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

Для забезпечення роботи методична рада обирає секретаря.

Робота методичної ради здійснюється на основі річного плану методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради. План складається головою методичної ради і є частиною річного плану роботи районного методичного кабінету, який погоджується із начальником відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради та Сумським ОІППО, та затверджується  на засіданні методичної ради.

Періодичність засідань ради – 4-5 разів на рік. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради (секретар) зобов’язаний попередити членів ради не пізніше ніж за тиждень.

При розгляді питань, що торкаються інших напрямів освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних посадових осіб. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в протоколі. Протокол засідання методичної ради підписуються головою методичної ради й секретарем.

VІ. Права методичної ради методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Методична рада має право:

 • підготовлювати пропозиції й рекомендувати педагогів на підвищення кваліфікаційного розряду;
 • висувати пропозиції про поліпшення освітнього процесу в закладах освіти Новослобідської сільської ради;
 • порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового педагогічного досвіду, накопиченого в методичних обєднаннях;
 • порушувати питання перед начальником відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради про заохочення педпрацівників закладів освіти Новослобідської сільської ради за активну участь у дослідно-пошуковій, експериментальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;
 • рекомендувати педагогам різні форми підвищення кваліфікації;
 • затверджувати навчально-методичні, дидактичні розробки педагогів закладів освіти Новослобідської сільської ради, позитивний педагогічний досвід педагогів, програми для позашкільних закладів освіти та гурткової роботи та інші матеріали для використання в межах району;
 • висувати педагогів для участі в конкурсі «Учитель року» та інших конкурсах фахової майстерності тощо.

VІІ. Компетенція і відповідальність членів методичної ради методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Обов’язки членів методичної ради.

Члени методичної ради мають такі обов’язки:

1.  Брати участь у розробці документів, що забезпечують оптимальні умови для реалізації науково-методичної проблеми.

2.  Здійснювати експертизу і діагностику якості управління науково-методичним і методичним забезпеченням у закладах освіти Новослобідської сільської ради.

3.  Розробляти рекомендацій щодо удосконалення якості управління науково-методичною роботою в закладах освіти Новослобідської сільської ради.

4.  Схвалювати досвід педагогічних працівників та вчителів, які атестуються на встановлення або підтвердження звання «Учитель-методист».

Члени методичної ради мають право:

1.  Вносити пропозиції щодо зміни та корекції документів.

2.  Звертатися з пропозиціями до відповідних органів управління освітою, методичного об’єднання вчителів з питань удосконалення науково-методичної роботи.

3.  Готувати пропозиції та рекомендувати педагогів на підвищення кваліфікаційної категорії.

4.  Висувати пропозиції про поліпшення освітнього процесу в навчальних закладах Новослобідської сільської ради.

5.  Порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового педагогічного досвіду, накопиченого в методичних об’єднаннях.

6.  Рекомендувати педагогам різні форми підвищення кваліфікації.

7.  Висувати вчителів для участів конкурсах «Учитель року» інших конкурсах фахової майстерості.

Члени методичної ради методичного кабінету несуть відповідальність:

1.  За якість створених і запроваджених документів.

2.  За об’єктивність і компетентність оцінювання власних методичних розробок педагогів, результати експертизи і діагностику якості управління науково-методичним і методичним забезпеченням у закладах освіти Новослобідської сільської ради, результативності освітнього процесу.

3.  За якість підготовлених рекомендацій.

VІІІ. Контроль за діяльністю методичної ради методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

У своїй діяльності методична рада методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту підзвітна колегії відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється завідувач методкабінетом (особою, що нею призначена) відповідно до планів методичної роботи й внутрішнього контролю.

 

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту Новослобідської

сільської ради                                                                  Т.М.Чернякова