Відділ освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Положення про міжшкільне методичне об’єднання педагогів

                               «Затверджено»

                                                            наказ відділу освіти, молоді та

                                                             спорту Новослобідської сільської

                                                                                     ради від 10.09.2018 № 94-ОД

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжшкільне методичне об’єднання
педагогів

 

  1. Загальні положення

 

 1.1. Міжшкільне методичне об'єднання педагогів (далі – ММО) –координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або кількох споріднених предметів, організує вдосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників Новослобідської сільської ради  згідно з рівнями, визначеними законодавством.

1.2. Міжшкільне методичне об'єднання створюється з числа вчителів, для яких робота в освітніх закладах Новослобідської сільської ради є основним місцем роботи або роботи за сумісництвом.

1.3. Метою діяльності міжшкільного методичного об'єднання є:

  • створення оптимальних умов для безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в міжкурсовий період;
  •  удосконалення методичної та професійної майстерності педагогів;
  • організація взаємовідвідування уроків, занять, позакласних заходів для забезпечення сучасних вимог до якості надання освітніх послуг в закладах освіти; 
  • організація дослідницької і проектної діяльності в освітньому процесі; 
  • якісна підготовка випускників до ЗНО, ДПА;
  •  послідовна, систематична робота з обдарованими учнями на досягнення високих результатів в предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях різних рівнів.

1.4. Керує міжшкільним методичним об'єднанням голова, який обирається на два роки на загальних зборах ММО педагогічних працівників, має відповідну фахову освіту, першу або вищу кваліфікаційну категорію, зі стажем роботи за фахом не менше п'яти років. Голова ММО, обраний на два роки, працює на громадських засадах (оплата можлива за наявності коштів в межах фонду заробітної плати). Для забезпечення ведення документації ММО обирається секретар.

 1.5. Міжшкільне методичне об'єднання створюється за наявності в освітніх закладах 5 і більше вчителів одного або декількох споріднених предметів. У інших випадках створюються динамічні, проблемні групи, семінари – практикуми, постійно – діючі семінари.

       1.6. ММО підпорядковується безпосередньо відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради і працює за планом, скоординованим з паном відділу освіти, молоді та спорту.

      

2. Завдання та напрямки роботи

міжшкільного методичного об'єднання педагогів

 

      2.1. До питань компетенції ММО входять:

- забезпечення навчально-виховної та методичної роботи на високому професійному рівні;

- задоволення потреб учнівської молоді в інтелектуальному, культурному та духовному розвитку;

- надання допомоги педагогам у розвитку та підвищенні професійної майстерності;
- обговорення питань з методики викладання предмета, принципових питань навчальних програм Міністерства освіти і науки України та індивідуальних навчальних програм, освітніх програм закладу, затвердження календарно-тематичних планів;

- розгляд питань організації, керівництва та контролю за якістю навчальної роботи учнів та вихованців;

- забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів;

- виконання нормативних вимог щодо організації освітнього процесу в закладі;
- координація освітньої діяльності педагогів та організації їхньої взаємодії в педагогічному процесі;

- вивчення та впровадження в практику роботи педагогів сучасних освітніх технологій;

- форми і методи роботи на уроці та в позаурочний час;

- огляди кабінетів, конкурси методичних знахідок серед педагогів ММО;

- організація системи моніторингових досліджень.

2.2. Головним завданням ММО є:

- розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій і систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації науково-методичної роботи в освітніх закладах;

- організація діяльності наукового товариства учнів району, підготовка та проведення предметних олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо;

- проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення, узагальнення та впровадження їхнього педагогічного досвіду, делегування кращих педагогів на конкурси професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідної роботи.

 

3. Зміст і форми роботи

міжшкільного методичного об’єднання педагогів

 

3.1. Робота педагогів у межах ММО організується на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.

3.2. Роботу ММО організує його голова (не менше 3 - х засідань в рік).

3.3. На засідання виносяться питання нижче перерахованого змісту та інші:
3.3.1. Вивчення нормативних документів і методичних рекомендацій з освітніх питань.

3.3.2. Аналіз авторських програм і методик.

3.3.3. Ознайомлення з наслідками тематичних перевірок щодо рівня надання освітніх послуг з окремих предметів інваріантної і варіативної складової, стану виховної роботи в закладах освіти Новослобідської сільської ради.

3.3.4. Ознайомлення з аналізом стану ДПА, ЗНО у випускних класах, наслідками моніторингових досліджень.

3.3.5. Заслуховування творчих звітів педагогів, які претендують на встановлення вищої категорії чи присвоєння звання «Старший учитель», «Учитель-методист», «Вихователь – методист».

3.5. Засідання ММО проводяться в різних формах, які мають творчий характер діяльності:

- теоретичні семінари (доповіді, повідомлення);

- семінари-практикуми, диспути-дискусії (круглий стіл, форум, симпозіум);

- ділові ігри;

- обговорення новітніх методик, інноваційних досягнень;

- проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій;
- організація і проведення предметних олімпіад, конкурсів, оглядів, предметних тижнів, декад.

 

4. Обов'язки та права

голови міжшкільного методичного об'єднання педагогів

 

4.1. Голова міжшкільного методичного об'єднання:

- аналізує роботу кожного члена ММО щодо організації освітнього процесу з предметів, що є складовими ММО; 

- організує вивчення стану викладання предмета, взаємодію педагогів у рамках ММО та ведення ними шкільної документації;

- організує взаємовідвідування уроків, позакласних заходів із предметів, що є складовими ММО, та взаємодопомогу;

- забезпечує організацію заходів, спрямованих на професійне зростання педагогів, зокрема молодих спеціалістів;

- розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях ММО;

- визначає функціональні обов'язки та ступінь відповідальності членів ММО за їх виконання;

- відповідає за ведення документації ММО;

- визначає та аналізує роботу ММО, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання;

- створює банк даних педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить із ними членів ММО;

- спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику закладів освіти Новослобідської сільської ради перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій і досягнень сучасної науки;

- визначає педагогів для роботи з обдарованими дітьми в масштабі Новослобідської сільської ради, готує навчальні матеріали та проводить другий етап предметної олімпіади;

- організовує роботу педагогів з підготовки команди учнів до участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН; 

- разом із методистом відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради готує навчальні матеріали для проведення зрізів знань за річним робочим планом відділу освіти, молоді та спорту;

- разом із методистом складає план проведення предметного тижня, декади тощо, призначає відповідальних та слідкує за його виконанням;
- проводить засідання ММО не менше як три рази на рік згідно з планом;
- складає план роботи на поточний навчальний рік, який узгоджує з членами ММО. План роботи затверджує методист відділу освіти, молоді та спорту; 
- звітує про роботу ММО перед відділом освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради;

- контролює виконання календарно-тематичних планів, навчальних програм разом з методистом, організує вивчення стану викладання предметів (якість, результативність), ведення шкільної документації вчителями.
4.2. Голова міжшкільного методичного об'єднання має право:

- на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів з предмета, що є складовим ММО;

- звертатися за консультацією до працівників відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради із проблем організації освітнього процесу в закладах освіти, виконання трудової дисципліни педагогів, які є членами міжшкільного методичного об'єднання;

- вносити пропозиції до відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради щодо підвищення кваліфікаційної категорії членів ММО;

- рекомендувати педагогам різні форми підвищення кваліфікації;

- виносити на розгляд відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради питання щодо заохочення педагогів.

 

5. Обов'язки педагогів

які входять до складу міжшкільного методичного об'єднання педагогів

 

5.1. Педагоги, які входять до складу ММО, повинні:

- організувати свою освітню діяльність з урахуванням основних завдань діяльності відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради, науково-методичної проблеми, РМО;

- організувати свою діяльність з питань удосконалення фахової майстерності педагогів;
- планувати свою діяльність із урахуванням питань охорони здоров'я та життя дітей, заходів техніки безпеки;

- організувати взаємодію з батьками та колегами щодо поліпшення освітнього процесу та якості своєї праці;

- звітувати про свої творчі здобутки у випадку встановлення педагогу вищої категорії чи присвоєнні звання «Старший учитель», «Учитель-методист», «Вихователь – методист». 

 

6. Права педагогів,

 які входять до складу міжшкільного методичного об'єднання

 

6.1. Педагоги, які входять до складу ММО, мають право:

- звертатися до відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової майстерності;

- вносити пропозиції щодо поліпшення організації освітнього процесу в закладах освіти району;

- вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації педагогів;

- звертатися за консультацією з питань організації освітньої діяльності та виховання дітей до методиста відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

 

7. Документація міжшкільного методичного об'єднання педагогів

 

ММО розробляє та систематично веде свою документацію відповідно до переліку:

- положення про ММО;

- аналіз роботи ММО за минулий навчальний рік;

- план роботи на поточний навчальний  рік;

- протоколи засідань ММО;

- план атестації педагогів, проходження курсової перепідготовки, банк даних про вчителів: якісний та кількісний склад;

- необхідна документація для організації діяльності ММО (можна у формі таблиці);

- методична база передового педагогічного досвіду педагогів, членів ММО.

 

8. Керівництво діяльністю

міжшкільного методичного об'єднання педагогів

 

Керівництво діяльністю ММО здійснює методист відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.