Відділ освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Положення про відділ освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Затверджено

 Рішенням сесії Новослобідської  сільської ради № 45

від 13 грудня 2017 року

 

ПОЛОЖЕННЯ про відділ освіти, молоді та спорту

І.Загальні положення

 1. Відділ        освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Новослобідської сільської ради (скорочена назва Відділ освіти), (далі - Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету сільської Ради. Відділ утворюється рішенням Новослобідської сільської ради Путивльського району Сумської області. Відділ у своєї діяльності є підзвітним і підконтрольним Новослобідської сільської ради Путивльського району Сумської області, а також підпорядкованим сільському голові та виконавчому комітету Новослобідської сільської ради Путивльського району Сумської області. З питань здійснення делегованих повноважень відділ підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
 2. Відділ          у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державного агенства земельних ресурсів України, наказами Фонду державного майна України, Статутом територіальної громади, рішеннями сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженням сільського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.
 3. Сільська рада створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими актами й іншими нормативними - і довідковими матеріалами, іншими посібниками, літературою, а також доступом до електронних інформаційних баз.
 4. Положення про відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Новослобідської сільської ради Путивльського району Сумської області, структура, штатна чисельність Відділу затверджується рішенням сільської ради.

 

 1. Відділ є юридичною особою. Відділ освіти, як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
 1. Мета Відділу

2.1 Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг .в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, у тому числі через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Новослобідської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

 1. Основні завдання, функції та права
  1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:
   1. Здійснює реалізацію державної політики та політики Новослобідської сільської ради об’єднаної територіальної громади в сферах освіти, молоді та спорту.
   2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.
   3. Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.
   4. Здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками на конкурсній основі, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація.
   5. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.
   6. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та - закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців Біленьківської об’єднаної територіальної громади.
   7. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців об’єднаної територіальної громади.

 

3.1.8.Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.

 1. Готує проекти розпорядчих актів Новослобідської сільської ради об’єднаної територіальної громади, її виконавчих органів і Новослобідського сільського голови об’єднаної територіальної громади, в т.ч. нормативного характеру.

3.1.10.Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.1.11.Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Новослобідської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

  1. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України та Статуті Новослобідської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

3.2.2.Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.2.3.Здійснювати контроль за дотримання фінансової дисципліни у підвідомчих закладах освіти та спорту.

3.2.4.Забезпечити контроль за дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

  1. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні

функції:

   1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.
   2. Контролює         дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.3.3.Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками Новослобідської ОТГ повної загальної середньої освіти.

 1. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.
 2. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.
 3. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
 4. Забезпечує формування календарних планів спортивних та

 

фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.

 1. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей і молоді.
 2. Розробляє і подає на розгляд Новослобідської сільської ради об’єднаної територіальної громади пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, фізичної культури та спорту.
 3. Подає   в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту в Новослобідській об’єднаній територіальній громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.3.11.Забезпечує виконання рішень Новослобідської сільської ради об’єднаної територіальної громади, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

3.3.12.Аналізує стан освіти, культури та спорту в Новослобідській об’єднаній територіальній громаді, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання сільської програми розвитку освіти.

3.3.43.Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб Новослобідської ОТГ за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

 1. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Новослобідської сільської ради об’єднаної територіальної громади про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.
 2. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Новослобідської сільської ради об’єднаної територіальної громади щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.
 3. Вносить     пропозиції до виконавчого комітету Новослобідської сільської ради об’єднаної територіальної громади про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької

 

творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

 1. Погоджує           проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.
 2. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.
 3. Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.
 4. Вносить пропозиції щодо, організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.
 5. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю.
 6. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.
 7. Сприяє           розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
 8. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.
 9. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.
 10. Координує        роботу спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації , професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
 11. Впроваджує    навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.3.28.Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління Новослобідської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

 1. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

 

 1. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

3.3.31 Забезпечу є участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

3.3.32.Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

3.3.33.Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.3.34.Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.3.35. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

3.3.36.Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.

3.3.37.Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.

3.3.38.Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період.

 1. Координує       дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.
 2. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.
 3. Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів міського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.
 4. Надає    та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів

шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

  1. Відділ має право:

3.4.1.Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, фізичної культури та спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів.

 1. Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності.
 2. Скликати серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції .

 

 1. Вносити Новослобідській сільській раді ОТГ пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, культури, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі Новослобідської об’єднаної територіальної громади.
 2. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;
 3. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
 1. Керівництво Відділом та працівники.
  1. Начальник        відділу призначається і звільняється з посади сільським головою на підставі чинного законодавства.
  2. На посаду начальника відділу призначаються, в установленому законодавством порядку, особи з вищою освітою відповідного професійного спрямування та досвідом роботи за фахом.
  3. Працівники Відділу - посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади сільським головою.
  4. Не є посадовими особами місцевого самоврядування працівники відділу - технічні працівники та обслуговуючий персонал органів місцевого самоврядування.

4.5 Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу. Посадова інструкція начальника відділу затверджується сільським головою.

 1. Начальник Відділу:
 1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.
 2. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.
 3. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності.
 4. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.
 5. Надає пропозиції Новослобідському сільському голові об’єднаної територіальної громади щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Відділу.
 6. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

5. Заключні положення

 

 1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами, управліннями та секторами сільської ради, виконавчого комітету, а також з підприємствами, установами, організаціями комунальної власності Новослобідської сільської ради Путивльського району Сумської області.
 2. Утримання відділу здійснюється відповідно до законодавства.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу

затверджуються сільською радою.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює сільська рада.

Кошторис та штатний розпис відділу затверджуються у встановленому порядку сільською радою.

 1. Відділ є юридичною особою, може мати самостійний баланс та рахунки в органах Казначейства, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.
 2. Юридична адреса відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради: 41543, Сумська область, Путивльський район село Князівка,

 

О.А. Мірошнікова