A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Обговорення: реорганізація закладів освіти

Дата: 26.02.2024 14:52
Кількість переглядів: 66

 

     1. Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного й культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства та держави.  

       Саме у час становлення нашої держави, у час реформування галузі освіти, яка потребує   докорінних змін, що припинять  нині існуючі негативні тенденції, змін, які з часом перетворять українську школу на важіль соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності. Україні потрібна «Нова українська школа», завдяки якій ми збудуємо суспільство, в якому кожен зможе не тільки відтворити вивчене, а й  буде готовий до застосування набутих в закладі освіти вмінь і навичок у реальному світі. 

     Важливим моментом на шляху до нової якісної освіти повинно стати   створення  опорних закладів, що є своєрідним кроком до закладів освіти майбутнього. І державна підтримка опорних закладів дає можливість покращити умови для надання якісних освітніх послуг.

        У рамках реформи децентралізації в державі відбувається моделювання мережі закладів загальної середньої освіти. На сьогодні, заклади загальної середньої освіти можуть отримувати додаткову державну підтримку на модернізацію та створення нового освітнього простору.  Однак, такі заклади у першу чергу, мають мати статус опорних (опорних шкіл).

        Опорний заклад освіти – це заклад загальної середньої освіти, що має зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти.

        З метою наближення місця навчання дітей до їхнього місця проживання у відповідному населеному пункті може утворюватися філія закладу освіти. Філія – це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку.

Філія забезпечує здобуття початкової освіти, а також за рішенням засновника – базової середньої освіти.

         Відповідно до законів  України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», зокрема ст. 32 «Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти» Закону України «Про повну загальну середню освіту»  говорить:        

          «1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники)».

          Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.   Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

       2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти, засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

  Серед найголовніших проблем в освітній системі Новослобідської громади можна виділити такі:

      1. Малокомплектність закладів загальної середньої освіти:

Юр’ївська гмназія 2023-2024 н.р. - 50 учнів, (відсутній 1 та 9 класи, загальна кількість класів – 7),  2024-2025 н.р. – 54 учня (неповні класи: 2 кл., 3 кл., загальна кількість класів – 9);

Князівська гімназія – 2023-2024 н.р. - 75 учнів, (неповний клас - 2 кл, загальна кількість класів – 8), 2024-2025 н.р. – 77 учнів (неповні класи: 3 кл., 4 кл., загальна кількість класів – 7);

Мазівська гімназія - 2023-2024 н.р. - 49 учнів, (відсутній 2 та 5 класи, неповний клас - 8 кл, загальна кількість класів – 6), 2024-2025 н.р. – 44 учня (відсутній 1,3 та 6 класи, неповний клас - 9 кл., загальна кількість класів – 5);

3. Збільшення витрат на одного учня у закладах освіти сільської місцевості.

Оптимізація мережі закладів освіти сприятиме оновленню організаційної структури у малокомплектних школах для надання якісної освіти кожній дитині.

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти є одним із пріоритетних напрямів реалізації державної освітньої політики.

В громаді проводяться заходи, спрямовані на послідовне реформування освіти, підвищення її якості та конкурентоздатності відповідно до сучасних суспільно-економічних процесів.

 Відповідно до освітніх потреб населення та соціально-економічних умов  основними завданнями розвитку системи освіти Новослобідської громади є  реалізація  Плану формування ефективної шкільної мережі на період 2024-2025 років, який передбачає  створення філій шляхом приєднання до опорного закладу Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради, основними завданнями якого є охоплення  навчанням і вихованням усіх дітей громади, забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти, економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, розвитку матеріально-технічної бази закладів.

Метою Плану формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Новослобідської сільської ради на 2024-2025 роки є цілеспрямоване продовження переходу освітньої системи до Нової української школи (третьої фази), що дасть можливість забезпечити нову якість освіти, доступність освітніх послуг, підвищення ефективності використання освітніх ресурсів.

Мережа закладів освіти функціонує в різних соціально-економічних і демографічних умовах. Тому необхідно розглянути основні питання, що негативно впливають на якість освіти:

– малокомплектність  класів у сільській місцевості, неможливість забезпечення вибору учнями профільності навчання, вимушена організація індивідуального навчання;

– соціальні проблеми сільської школи (значне зменшення кількості учнів, недовантаженість фахівців) не сприяють залученню до роботи в них молодих педагогів. Натомість щороку все гострішим стає питання «старіння» педагогічних кадрів;

– фінансування закладів освіти не в повному обсязі згідно з потребами.

Одним із шляхів вирішення зазначених питань є створення оптимальної шкільної мережі громади, що має вирішити важливі соціально-освітні завдання: підвищення якості освіти й економічної ефективності функціонування закладів освіти громади, покращення доступу дітей і молоді до якісної освіти незалежно від місця проживання, ефективне використання матеріальних, кадрових і фінансових ресурсів для підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Цей процес має враховувати демографічну ситуацію, прогнозування контингенту учнів, соціально-економічні умови громади і розглядатися в комплексі вибору різних типів закладів освіти і форм організації навчального процесу.

На даний час у громаді функціонує 4 заклади загальної середньої освіти, в яких здобувають освіту 256 учнів у 32 класах. Середня наповнюваність класів учнями становить 7,5 учнів. Прогнозована перспективна кількість учнівського контингенту в закладах на найближчий період залишається негативною в окремих населених пунктах громади.

Значною проблемою є постійне зменшення кількості учнів. Функціонують  освітні заклади,  у яких кількість учнів не перевищує 50 осіб. Збільшується кількість класів, в яких учнів менше 5 і де доводиться організовувати педагогічний патронаж або класи комплекти (Юр’ївська гімназія початкова школа: 1 клас – 2 учня, клас-комплект з 2 класом, 9 клас відсутній; Князівська гімназія: 2 клас – 2 учні, клас-комплект з 1 класом; Мазівська гімназія: 2 та 5 класиучні відсутні, 8 клас – 3 учня на індивідуальному навчанні.  Загалом у трьох класах 4 закладів освіти кількість учнів менше 5 та 3 класи відсутні взагалі).

 Відтак, з року в рік зростає середня вартість утримання одного учня. Також у 2024/2025 навчальному році прогнозовано функціонування  6 класів, у яких наповнюваність становить меньше 5 учнів (у разі зменшення кількості на одну дитину вже розпочинається педагогічний патронаж -індивідуальна форма навчання) та відсутність учнів у трьох класах.

Такі  затрати не забезпечують якість освіти, а спрямовуються на утримання приміщення, оплату праці та комунальних платежів.

Вищенаведені дані характеризують динаміку змін у мережі закладів загальної середньої освіти як тривожну і таку, що все більше втрачає здатність забезпечувати високу якість повної загальної середньої освіти.

Типовими стали такі проблеми закладів освіти, як застаріла матеріально-технічна база, відсутність основного навчального обладнання, недостатнє навчально-методичне забезпечення. Сучасними вимогами є потреба в  інклюзивному навчанні. З року в рік кількість дітей на цій формі навчання збільшується. Перш за все у закладах освіти необхідно створити освітнє середовище, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.  Все це потребує значних фінансових затрат. За наявної мережі закладів освіти основні кошти спрямовуються на утримання приміщень шкіл та оплату праці. 

Однак, враховуючи потужності закладів освіти, ми утримуємо приміщення, які не задіяні повністю.

Важливу роль у поліпшенні якості освіти відіграє забезпечення оптимальних умов для навчання кожної дитини, до яких у нашій громаді належить, насамперед, організація підвозу.    Актуальним є питання створення системи підвозу учнів власними силами громади (шкільними автобусами) та перевізниками, адже в громаді наявна достатня кількість доріг з твердим покриттям, які потребують окремих ремонтних робіт.

 На даний час підвіз до закладів освіти громади здійснюють п'ять шкільних автобусів, які закріалені за закладами освіти та 2 автобуси арендованих.

4. Важливим інноваційним кроком у сфері освіти є профільне навчання у старшій школі. У малих школах громади відсутні  класи з поглибленим вивченням окремих предметів. В умовах невеликих малокомплектних закладів надзвичайно складно забезпечити якісне профільне навчання.

Проведений аналіз поточної та перспективної шкільної  мережі Новослобідської сільської ради дозволив окреслити напрями її оптимізації – це реорганізація закладів освіти шляхом приєднання до опорного закладу, створення філій.

Підставою для їх створення став результат аналізу статистичних даних, моніторингу фінансових спроможностей закладів загальної середньої освіти Новослобідської громади, наявність належних умов та критеріїв відбору тощо.  

В грудні 2023 року робочою групою неодноразово обговорено та затверджено рішенням виконавчого комітету Новослобідської сільської ради від 12.01.2024 № 12 «План трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Новослобідської сільської ради на 2024-2027 роки», з метою формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти Новослобідської сільської ради.

   5. Наступний крок – врахування думки громадськості щодо створення філій при опорному закладі освіти Новослобідської сільської ради.

   Відділ освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради пропонує ознайомитися із проєктом рішення сільської ради щодо створення філій при опорному закладі у Новослобідській громаді та підтримати зазначені шляхи формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти громади.

6. Учасники: жителі Новослобідської громади.

7. Формат проведення громадського обговорення: у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, дії постанови КМУ «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі на пошту відділу освіти  або електронну пошту

 Також із дотриманням усіх заходів безпеки: публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі закладів освіти Новослобідської громади за окремим планом, поданими директорами шкіл: Новослобідського ліцею, Юр’ївської гімназії, Князівської гімназії, Мазівської гімназії.

8.  Строк проведення громадських обговорень: до червня 2024 року.

9. Місцезнаходження та засоби комунікації ініціатора громадського обговорення для подання пропозицій (зауважень), за якими можна отримати консультації з питань, що винесені на громадське обговорення: відділ освіти, культури, молоді та спорту  Новослобідської сільської ради, Сумська область, Конотопський район, село Князівка, вулиця Центральна, 25, 41543, osvita_novasloboda@ukr.net, 41823411@mail.gov.ua, тел. 0544254245.

10. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення: подаються у письмовій формі, надсилаються електронною поштою, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, до червня місяця 2024 року.

11. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення здійснюється організатором: після завершення терміну подачі пропозицій та зауважень результати будуть узагальнені та оприлюднені на офіційному вебсайті  Новослобідської ради, вебсайтах освітніх закладів, засобах масової інформації тощо.

 Періодично (щомісячно) результати подачі пропозицій та зауважень будуть узагальнені та оприлюднені на офіційному вебсайті Новослобідської сільської ради.

  Отож, запрошуємо жителів Новослобідської громади до громадського обговорення  проєкту рішення Новослобідської сільської ради  щодо створення філій при опорному закладі як основа якісної освіти та інструмент формування ефективної  шкільної мережі та просимо надсилати свої пропозиції та зауваження за посиланням:  на ел. пошту відділу освіти, молоді та спорту Новослобідської сільсьої ради: osvita_novasloboda@ukr.net, 41823411@mail.gov.ua  до 10 червня 2024 року включно.

  Просимо висловлювати свою думку аргументовано, чітко в доступній толерантній формі.

                         ДЛЯ НАС ДУЖЕ ВАЖЛИВА ДУМКА КОЖНОГО З ВАС!

проект

 

 

 НОВОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення №

 

лютий 2024 року                                                                            с. Нова Слобода

 

Про     реорганізацію    закладів

загальної     середньої      освіти

Новослобідської сільської ради

 

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», постановами Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 532 «Про затвердження Положення про опорний заклад освіти», від 06 грудня 2017 року № 1568 «Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти», наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5 «Про затвердження вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки», Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, враховуючи рішення Путивльської районної ради від 22.12.2017 сьомого скликання вісімнадцятої сесії «Про визначення опорного закладу загальної середньої освіти в Новослобідському окрузі», з метою забезпечення умов для рівного доступу до якісної освіти, підвищення рівня якості освіти, ефективного використання наявних ресурсів, Новослобідська сільська рада

ВИРІШИЛА:

    1. Реорганізувати Мазівську гімназію Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 23818826, місцезнаходження: 41542, Сумська область, Конотопський район, село Мазівка, вул. Миру, 15), Юр’ївську гімназію Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 24011267, місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Юр’єве, вулиця Шкільна, 1А), Князівську гімназію Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 24006059, місцезнаходження: 41545, Сумська область, Конотопський  район, село Князівка, вулиця Центральна, 25), шляхом приєднання до Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ: 24022549, місцезнаходження: 41530, Сумська область, Конотопський  район, село Нова Слобода, вулиця Велика, 1А).

    2. Встановити, що Новослобідський ліцей Новослобідської сільської ради Конотопського району є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків  Мазівської гімназії Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 23818826, місцезнаходження: 41542, Сумська область, Конотопський район, село Мазівка, вул. Миру, 15), Юр’ївської гімназії Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 24011267, місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Юр’єве, вулиця Шкільна, 1А), Князівської гімназії Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 24006059, місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Князівка, вулиця Центральна, 25).

3. Утворити комісії з реорганізації (приєднання) до Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради Конотопського району:

3.1. Мазівської гімназії Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 23818826, місцезнаходження: 41542, Сумська область, Конотопський район, село Мазівка, вул. Миру, 15) (додаток 1);

3.2. Юр’ївської гімназії Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 24011267, місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Юр’єве, вулиця Шкільна, 1А) (додаток 2); ;

3.3. Князівської гімназії Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 24006059, місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Князівка, вулиця Центральна, 25) (додаток 3); .

4. Комісіям з реорганізації:

4.1. Повідомити орган державної реєстрації про прийняте рішення та подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних записів.

4.2. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов`язаних з припиненням юридичних осіб шляхом реорганізації, відповідно до вимог законодавства та подати на затвердження Новослобідської сільської ради передавальних актів.

5. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради:

5.1. Здійснити необхідні організаційні заходи, пов’язані з реорганізацією (шляхом приєднання) зазначених закладів освіти, у порядку та в строки, визначені чинним законодавством України.

5.2. Провести попередження керівників та працівників зазначених закладів освіти про зміну істотних умов праці в порядку та в строки, визначені законодавством України.

6. Установити строк з’явлення кредиторами своїх вимог до юридичних осіб, що припиняються шляхом реорганізації (шляхом приєднання), два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичних осіб.

7.  Створити відокремлений підрозділ без статусу юридичної особи:

7.1. Мазівська гімназія - філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (місцезнаходження: 41542, Сумська область, Конотопський район, село Мазівка, вул. Миру, 15).

7.2. Юр’ївська гімназія - філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Юр’єве, вулиця Шкільна, 1А);

7.3. Князівська гімназія - філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Князівка, вулиця Центральна, 25).    

8. Затвердити Положення філії  Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради Конотопського району:

8.1.  Мазівська гімназія - філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (, місцезнаходження: 41542, Сумська область, Конотопський район, село Мазівка, вул. Миру, 15 (додаток 4).

   8.2. Юр’ївська гімназія - філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Юр’єве, вулиця Шкільна, 1А) (додаток 5).;

   8.3. Князівська гімназія - філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Князівка, вулиця Центральна, 25) (додаток 6).     

9. Затвердити Статут  Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради Конотопського району в новій редакції (додаток 7).

   10. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту, соціальної політики, прав людини, законності, регуляторної діяльності, запобігання і протидії корупції (голова комісії – Скворцов В.В.).

 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Ольга ГАРКАВЕНКО

                                                                                                                                                                             

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                           

 

 

 

 

   

                                                                               Додаток 1

                                                                               до рішення Новослобідської

                                                                               сільської ради

                                                                               від

 

СКЛАД

комісії з реорганізації (приєднання) до  Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради Конотопського району Мазівської гімназії Новослобідської сільської ради

 

Голова комісії:

Качур Ж.О. -  начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Члени комісії:

Киреєва Н.В. – директор Мазівської гімназії Новослобідської сільської ради

Торянік О.А.  - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Татарінова М.О. - бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Соломянник С.В. - староста першого та другого старостинських округів

 

 

 

                                                                                             

 

 

    Секретар                                                  Олена МІРОШНИКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток 2

                                                                               до рішення Новослобідської

                                                                               сільської ради

                                                                               від

 

СКЛАД

комісії з реорганізації (приєднання) до  Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради Конотопського району Князівської гімназії Новослобідської сільської ради

 

Голова комісії:

Качур Ж.О. -  начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Члени комісії:

Яновська Т.В. – директор Князівської гімназії Новослобідської сільської ради

Торянік О.А.  - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Татарінова М.О. - бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Соломянник С.В. - староста першого та другого старостинських округів

 

 

                                                                                             

 

 

    Секретар                                                          Олена МІРОШНИКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                               Додаток 3

                                                                               до рішення Новослобідської

                                                                               сільської ради

                                                                               від

 

СКЛАД

комісії з реорганізації (приєднання) до  Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради Конотопського району Юр’ївської гімназії Новослобідської сільської ради

 

Голова комісії:

Качур Ж.О. -  начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Члени комісії:

Поділько О.О. – директор Мазівської гімназії Новослобідської сільської ради

Торянік О.А.  - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Татарінова М.О. - бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Шевченко І.О. - староста третього старостинського округу

 

 

                                                                                             

 

 

    Секретар                                                                Олена МІРОШНИКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток 4

                                                                               до рішення Новослобідської

                                                                               сільської ради

                                                                               від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

про Мазівську гімназію - філію  Новослобідського ліцею  

Новослобідської сільської ради Конотопського району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади діяльності Мазівської гімназії – філії опорного закладу Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради Конотопського району.

2. Повна назва – Мазівська гімназія – філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради.

3. Скорочена назва – Мазівська гімназія - філія.

4. Мазівська гімназія – філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (далі – філія) є територіально відокремленим структурним підрозділом опорного закладу та забезпечує реалізацію права громадян на здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.

   5. Філія утворена рішенням сесії Новослобідської сільської ради. Засновником філії є Новослобідська сільська рада  (ЄДРПОУ – 04388739, місцезнаходження 41530, с. Нова Слобода, вул. Центральна, 3, Конотопський район, Сумська область) (далі - Засновник).

   6. Юридична адреса філії: 41542, Сумська область, Конотопський район, село Мазівка, вул. Миру, 15, код ЄДРПОУ 23818826.

7. Філія не є самостійною юридичною особою публічного права і діє на підставі цього Положення, затвердженого в установленому порядку сесією Новослобідської сільської ради (Засновником), Статуту опорного закладу освіти та інших нормативно-правових актів. Правонаступником майна, прав та обов’язків філії є Новослобідський ліцей Новослобідської сільської ради (далі –Ліцей).

8. Філія в складі опорного закладу утворена з метою:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку особи;

- розширення освітніх потреб здобувачів освіти (учнів) у забезпеченні певних напрямів спеціалізації та наукових досліджень;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, модернізації та розширення належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів, інформатики, фізики, хімії, біології, географії та інших, наукових лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, використання бібліотечного фонду підручників, науково-методичної, художньої та довідкової літератури тощо);

   - забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти (учнів) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання (при потребі).

9. Головними завданнями філії опорного закладу є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти (учнів), створення єдиної системи виховної роботи.

10. Засновником філії виступає – Новослобідська сільська рада Конотопського  району Сумської  області. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації) відповідно до вимог законодавства.

 

 

2. Управління філією.

1. Керівництво філією Новослобідського ліцею здійснює завідувач філії. Завідувача та заступника (заступників) призначає директор Ліцею відповідно до законодавства та даного Положення про філію. Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, директор Ліцею  виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів. Завідувачем філії може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту спеціаліста чи магістра, та стаж педагогічної роботи не менше 3-х років. Завідувач, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками опорного закладу - Ліцею.

2. Повноваження керівника філії:

- організовує освітній процес у філії;

- діє від імені філії;

- порушує клопотання перед директором Ліцею щодо прийняття та звільнення працівників філії;

- створює умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти (учнів);

- з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, здобувачів освіти (учнів) може порушувати клопотання перед директором Ліцею щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

- порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення працівників та застосування до них передбачених законодавством стягнень;

- забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання;

- контролює виконання навчальних планів та програм;

- здійснює контроль за якістю роботи вчителів, організацією освітньої та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників освітнього процесу та інших працівників філії;

- щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу та перед керівництвом опорної школи.

- здійснює інші повноваження визначені законодавством України.

Керівник зобов’язаний:

- забезпечити дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність, виконання державних стандартів освіти;

- забезпечити необхідні умови для проведення освітньої діяльності та матеріально-технічного забезпечення основних напрямків роботи.

3. Штатний розпис філії є складовою частиною штатного розпису опорного закладу освіти, що розробляється і затверджується керівником опорного закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року №1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за              № 1308/18603 (далі – Типові штатні нормативи). Філія самостійно розробляє організаційну структуру і погоджує з директором опорного закладу. Бухгалтерський облік у філії ведеться централізованою бухгалтерією відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

4. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради опорного закладу та беруть участь у її засіданнях.

5. Методична робота у філії є складовою методичної роботи опорного закладу.

6. При розмежуванні компетенції між опорним навчальним закладом і філією, як правило, враховуються питання:

- фінансування філії опорним закладом з урахуванням його типу, виду, режиму й змісту діяльності;

- узгодження освітніх програм, що реалізуються філією;

- розробки програми проведення роботи з різних напрямів модернізації освіти;

- зміцнення й розвитку навчальної й матеріально-технічної бази філії опорного навчального закладу;

- участі в організації, проведенні нарад і семінарів;

- надання допомоги в організації діяльності щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

7. Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється в порядку, визначеному законодавством та Статутом опорного закладу.

8. Громадське управління філією здійснює рада опорного закладу. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти є обов’язковими для виконання філією. У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

 

3. Організація освітнього процесу у філії.

1. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти.

2. Прийом учнів до філії здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.1. Учні та вихованці, які здобувають освіту у філії, є учнями та вихованцями Ліцею. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів і вихованців здійснюються згідно з наказом керівника Ліцею.

2.2. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора Ліцею, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка. До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти.

2.3. Переведення і випуск учнів визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

2.4. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у філії здійснюється в установленому порядку згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України погодженими з Міністерством фінансів України.

2.5. У філії за бажанням батьків та учнів, за погодженням з директором Ліцею, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 1-4, 5-тих класів можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом директора Ліцею. Визначається п’ятиденний режим роботи груп продовженого дня.

2.6. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи філії встановлюються директором Ліцею у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

2.7. Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором Ліцею.

2.8. Прийом учнів до інклюзивних класів проводиться на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють та висновками ІРЦ.

2.9. Індивідуальне навчання організується відповідно до чинного положення про нього.

    3. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності опорного закладу освіти та здійснюється відповідно до освітніх програм опорного закладу.

4. Філія здійснює навчання й виховання в інтересах особистості, суспільства, держави, забезпечує охорону здоров’я учнів, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому числі можливості задоволення потреби учнів у самоосвіті. Навчальний рік у філії розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами, але не пізніше 1 липня наступного року.

5. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та цього Положення з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації освітнього процесу.

6. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом філії на основі типових навчальних планів закладів загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються керівником Ліцею. До робочого навчального плану додається розклад уроків (тижневий), режим роботи (річний), мережа класів.

7. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників які забезпечують освітній процес у філії, визначається директором Ліцею відповідно до законодавства. Педагогічні працівники закладу освіти, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в Ліцеї та філії.

8. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник опорного закладу.

9. У навчальних планах філії кількість годин, відведених на викладання окремих предметів (освітніх галузей), не повинна бути менше кількості годин, визначених певним типовим навчальним планом.

10. Відвідування занять здобувачами освіти (учнями) є обов’язковим.

11. Відволікання здобувачів освіти (учнів) за рахунок навчального часу на здійснення заходів, не пов’язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків передбачених Законом України.

12. Випускникам філії документ про освіту видається опорним закладом.

13. Мова навчання здобувачів освіти (учнів) в філії визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

14. Виходячи із запитів здобувачів освіти (учнів) і їх батьків (законних представників), при наявності відповідних умов філія може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. Види й форми додаткових освітніх послуг, у тому числі платних, затверджуються директором опорного закладу освіти.

15. Під час літніх канікул у філії може створюватись пришкільний табір. Директор табору призначається з числа педагогів наказом директора Ліцею.

 

 

4. Кадрове забезпечення філії.

1. Педагогічні працівники філії приймаються на роботу (звільняються з роботи) згідно з чинним законодавством за поданням керівника філії директором Ліцею. Обслуговуючий персонал філії призначається на посаду директором Ліцею за поданням керівника філії.

2. Педагогічні працівники філії підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання. Позитивне рішення атестаційної комісії, яка формується наказом директора Ліцею, може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

3.Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Права та обов’язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у філії, визначаються відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Ліцею, посадовою інструкцією працівника.

5. Педагогічні працівники відповідно до закону мають право на:

 - захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

- проведення наукової роботи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні і об’єднаннях громадян;

- користування подовженою оплаченою відпусткою;

- особисто брати участь у підведенні підсумків роботи, вносити свої пропозиції;

- користування лабораторними, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою, тощо,

6. Педагогічні працівники зобов’язані:

- дотримуватись вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність;

 - постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання освітніх дисциплін;

 - забезпечувати умови для засвоєння здобувачами освіти (учнями) освітніх програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти (учнів);

 - виховувати в здобувачів освіти (учнів) повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища держави;

- дотримуватися норм педагогічної етики та моралі.

7. Гарантії діяльності педагогічних працівників визначаються Кодексом законів про працю.

 

5. Фінансування філії.

1.Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису Ліцею його Засновником або уповноваженим ним органом. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається законодавством та ведеться відповідно до Статуту Новослобідського ліцею.

3. Додаткові джерела фінансування філії визначаються Законом України «Про освіту» іншими законодавчими та підзаконними актами України.

4. Філія є неприбутковим закладом освіти.

5. Філія забезпечує ведення діловодства у встановленому законом порядку.

6. Майно Ліцею перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.

7. Ліцей та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

 

 6. Матеріально-технічна база

1.Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, обладнання, комунікації, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі Ліцею.

2. Майно філії закріплюється за нею на праві оперативного управління.

3. Списання майна (крім малоцінного) проводиться за рішенням Новослобідської сільської ради.

4. Філія не може передати в оренду нерухоме майно без згоди Засновника.

5. Філія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

  6. Для забезпечення освітнього процесу база ліцею та його філій складається із навчальних кабінетів, комп’ютерних класів, ресурсної кімнати, кабінету практичного психолога, соціального педагога, спортивної зали, бібліотеки, архіву, їдальні та приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощ

  7. Ліцей та його філії мають земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

 

7. Фінансово-господарська діяльність

1. Ліцей та його філія можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, спортивне обладнання тощо. Фінансування філії здійснюється уповноваженим органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається Засновником.

2. Фінансово-господарська діяльність філії здійснюється директором Ліцею  на основі кошторису Ліцею.

 

                                  8. Контроль за діяльністю філії

1. Державний контроль за діяльністю філії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші уповноважені органи та адміністрація Ліцею.

3. Основною формою контролю за діяльністю філії є інституційний аудит, який проводиться не рідше одного разу в десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

             9. Реорганізація або ліквідація філії

1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію філії приймає Засновник відповідно до вимог законодавства.

 

10. Зміни та доповнення до Положення.

1. Зміни та доповнення до цього положення вносяться Засновником (власником) за поданням завідувача філії та /або директора Ліцею.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                             Ольга ГАРКАВЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток 5

                                                                               до рішення Новослобідської

                                                                               сільської ради

                                                                               від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

про Юр’ївську гімназію - філію  Новослобідського ліцею  

Новослобідської сільської ради Конотопського району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади діяльності Юр’ївської гімназії – філії опорного закладу Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради Конотопського району.

2. Повна назва – Юр’ївська гімназія – філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради.

3. Скорочена назва – Юр’ївська гімназія - філія.

4. Юр’ївська гімназія – філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (далі – філія) є територіально відокремленим структурним підрозділом опорного закладу та забезпечує реалізацію права громадян на здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.

   5. Філія утворена рішенням сесії Новослобідської сільської ради. Засновником філії є Новослобідська сільська рада  (ЄДРПОУ – 04388739, місцезнаходження 41530, с. Нова Слобода, вул. Центральна, 3, Конотопський район, Сумська область) (далі - Засновник).

   6. Юридична адреса філії: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Юр’єве, вулиця Шкільна, 1А, код ЄДРПОУ 24011267.

   7. Філія не є самостійною юридичною особою публічного права і діє на підставі цього Положення, затвердженого в установленому порядку сесією Новослобідської сільської ради (Засновником), Статуту опорного закладу освіти та інших нормативно-правових актів. Правонаступником майна, прав та обов’язків філії є Новослобідський ліцей Новослобідської сільської ради (далі –Ліцей).

8. Філія в складі опорного закладу утворена з метою:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку особи;

- розширення освітніх потреб здобувачів освіти (учнів) у забезпеченні певних напрямів спеціалізації та наукових досліджень;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, модернізації та розширення належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів, інформатики, фізики, хімії, біології, географії та інших, наукових лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, використання бібліотечного фонду підручників, науково-методичної, художньої та довідкової літератури тощо);

   - забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти (учнів) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання (при потребі).

9. Головними завданнями філії опорного закладу є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти (учнів), створення єдиної системи виховної роботи.

10. Засновником філії виступає – Новослобідська сільська рада Конотопського  району Сумської  області. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації) відповідно до вимог законодавства.

 

 

2. Управління філією.

1. Керівництво філією Новослобідського ліцею здійснює завідувач філії. Завідувача та заступника (заступників) призначає директор Ліцею відповідно до законодавства та даного Положення про філію. Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, директор Ліцею виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів. Завідувачем філії може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту спеціаліста чи магістра, та стаж педагогічної роботи не менше 3-х років. Завідувач, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками опорного закладу - Ліцею.

2. Повноваження керівника філії:

- організовує освітній процес у філії;

- діє від імені філії;

- порушує клопотання перед директором Ліцею щодо прийняття та звільнення працівників філії;

- створює умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти (учнів);

- з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, здобувачів освіти (учнів) може порушувати клопотання перед директором Ліцею щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

- порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення працівників та застосування до них передбачених законодавством стягнень;

- забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання;

- контролює виконання навчальних планів та програм;

- здійснює контроль за якістю роботи вчителів, організацією освітньої та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників освітнього процесу та інших працівників філії;

- щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу та перед керівництвом опорної школи.

- здійснює інші повноваження визначені законодавством України.

Керівник зобов’язаний:

- забезпечити дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність, виконання державних стандартів освіти;

- забезпечити необхідні умови для проведення освітньої діяльності та матеріально-технічного забезпечення основних напрямків роботи.

3. Штатний розпис філії є складовою частиною штатного розпису опорного закладу освіти, що розробляється і затверджується керівником опорного закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року №1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за              № 1308/18603 (далі – Типові штатні нормативи). Філія самостійно розробляє організаційну структуру і погоджує з директором опорного закладу. Бухгалтерський облік у філії ведеться централізованою бухгалтерією відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

4. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради опорного закладу та беруть участь у її засіданнях.

5. Методична робота у філії є складовою методичної роботи опорного закладу.

6. При розмежуванні компетенції між опорним навчальним закладом і філією, як правило, враховуються питання:

- фінансування філії опорним закладом з урахуванням його типу, виду, режиму й змісту діяльності;

- узгодження освітніх програм, що реалізуються філією;

- розробки програми проведення роботи з різних напрямів модернізації освіти;

- зміцнення й розвитку навчальної й матеріально-технічної бази філії опорного навчального закладу;

- участі в організації, проведенні нарад і семінарів;

- надання допомоги в організації діяльності щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

7. Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється в порядку, визначеному законодавством та Статутом опорного закладу.

8. Громадське управління філією здійснює рада опорного закладу. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти є обов’язковими для виконання філією. У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

 

3. Організація освітнього процесу у філії.

1. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти.

2. Прийом учнів до філії здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.1. Учні та вихованці, які здобувають освіту у філії, є учнями та вихованцями Ліцею. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів і вихованців здійснюються згідно з наказом керівника Ліцею.

2.2. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора Ліцею, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка. До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти.

2.3. Переведення і випуск учнів визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

2.4. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у філії здійснюється в установленому порядку згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України погодженими з Міністерством фінансів України.

2.5. У філії за бажанням батьків та учнів, за погодженням з директором Ліцею, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 1-4, 5-тих класів можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом директора Ліцею. Визначається п’ятиденний режим роботи груп продовженого дня.

2.6. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи філії встановлюються директором Ліцею у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

2.7. Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором Ліцею.

2.8. Прийом учнів до інклюзивних класів проводиться на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють та висновками ІРЦ.

2.9. Індивідуальне навчання організується відповідно до чинного положення про нього.

    3. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності опорного закладу освіти та здійснюється відповідно до освітніх програм опорного закладу.

4. Філія здійснює навчання й виховання в інтересах особистості, суспільства, держави, забезпечує охорону здоров’я учнів, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому числі можливості задоволення потреби учнів у самоосвіті. Навчальний рік у філії розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами, але не пізніше 1 липня наступного року.

5. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та цього Положення з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації освітнього процесу.

6. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом філії на основі типових навчальних планів закладів загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються керівником Ліцею. До робочого навчального плану додається розклад уроків (тижневий), режим роботи (річний), мережа класів.

7. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників які забезпечують освітній процес у філії, визначається директором Ліцею відповідно до законодавства. Педагогічні працівники закладу освіти, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в Ліцеї та філії.

8. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник опорного закладу.

9. У навчальних планах філії кількість годин, відведених на викладання окремих предметів (освітніх галузей), не повинна бути менше кількості годин, визначених певним типовим навчальним планом.

10. Відвідування занять здобувачами освіти (учнями) є обов’язковим.

11. Відволікання здобувачів освіти (учнів) за рахунок навчального часу на здійснення заходів, не пов’язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків передбачених Законом України.

12. Випускникам філії документ про освіту видається опорним закладом.

13. Мова навчання здобувачів освіти (учнів) в філії визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

14. Виходячи із запитів здобувачів освіти (учнів) і їх батьків (законних представників), при наявності відповідних умов філія може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. Види й форми додаткових освітніх послуг, у тому числі платних, затверджуються директором опорного закладу освіти.

15. Під час літніх канікул у філії може створюватись пришкільний табір. Директор табору призначається з числа педагогів наказом директора Ліцею.

 

 

4. Кадрове забезпечення філії.

1. Педагогічні працівники філії приймаються на роботу (звільняються з роботи) згідно з чинним законодавством за поданням керівника філії директором Ліцею. Обслуговуючий персонал філії призначається на посаду директором Ліцею за поданням керівника філії.

2. Педагогічні працівники філії підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання. Позитивне рішення атестаційної комісії, яка формується наказом директора Ліцею, може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

3.Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Права та обов’язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у філії, визначаються відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Ліцею, посадовою інструкцією працівника.

5. Педагогічні працівники відповідно до закону мають право на:

 - захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

- проведення наукової роботи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні і об’єднаннях громадян;

- користування подовженою оплаченою відпусткою;

- особисто брати участь у підведенні підсумків роботи, вносити свої пропозиції;

- користування лабораторними, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою, тощо,

6. Педагогічні працівники зобов’язані:

- дотримуватись вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність;

 - постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання освітніх дисциплін;

 - забезпечувати умови для засвоєння здобувачами освіти (учнями) освітніх програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти (учнів);

 - виховувати в здобувачів освіти (учнів) повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища держави;

- дотримуватися норм педагогічної етики та моралі.

7. Гарантії діяльності педагогічних працівників визначаються Кодексом законів про працю.

 

5. Фінансування філії.

1.Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису Ліцею його Засновником або уповноваженим ним органом. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається законодавством та ведеться відповідно до Статуту Новослобідського ліцею.

3. Додаткові джерела фінансування філії визначаються Законом України «Про освіту» іншими законодавчими та підзаконними актами України.

4. Філія є неприбутковим закладом освіти.

5. Філія забезпечує ведення діловодства у встановленому законом порядку.

6. Майно Ліцею перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.

7. Ліцей та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

 

 6. Матеріально-технічна база

1.Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, обладнання, комунікації, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі Ліцею.

2. Майно філії закріплюється за нею на праві оперативного управління.

3. Списання майна (крім малоцінного) проводиться за рішенням Новослобідської сільської ради.

4. Філія не може передати в оренду нерухоме майно без згоди Засновника.

5. Філія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

  6. Для забезпечення освітнього процесу база ліцею та його філій складається із навчальних кабінетів, комп’ютерних класів, ресурсної кімнати, кабінету практичного психолога, соціального педагога, спортивної зали, бібліотеки, архіву, їдальні та приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощ

  7. Ліцей та його філії мають земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

 

7. Фінансово-господарська діяльність

1. Ліцей та його філія можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, спортивне обладнання тощо. Фінансування філії здійснюється уповноваженим органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається Засновником.

2. Фінансово-господарська діяльність філії здійснюється директором Ліцею  на основі кошторису Ліцею.

 

                                  8. Контроль за діяльністю філії

1. Державний контроль за діяльністю філії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші уповноважені органи та адміністрація Ліцею.

3. Основною формою контролю за діяльністю філії є інституційний аудит, який проводиться не рідше одного разу в десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

             9. Реорганізація або ліквідація філії

1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію філії приймає Засновник відповідно до вимог законодавства.

 

10. Зміни та доповнення до Положення.

1. Зміни та доповнення до цього положення вносяться Засновником (власником) за поданням завідувача філії та /або директора Ліцею.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                             Ольга ГАРКАВЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток 6

                                                                               до рішення Новослобідської

                                                                               сільської ради

                                                                               від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

про Князівську гімназію - філію  Новослобідського ліцею  

Новослобідської сільської ради Конотопського району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади діяльності Князівської гімназії – філії опорного закладу Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради Конотопського району.

2. Повна назва – Князівська гімназія – філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради.

3. Скорочена назва – Князівська гімназія - філія.

4. Князівська гімназія – філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (далі – філія) є територіально відокремленим структурним підрозділом опорного закладу та забезпечує реалізацію права громадян на здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.

   5. Філія утворена рішенням сесії Новослобідської сільської ради. Засновником філії є Новослобідська сільська рада  (ЄДРПОУ – 04388739, місцезнаходження 41530, с. Нова Слобода, вул. Центральна, 3, Конотопський район, Сумська область) (далі - Засновник).

   6. Юридична адреса філії: 41545, Сумська область, Конотопський  район, село Князівка, вулиця Центральна, 25, код ЄДРПОУ 24006059.

   7. Філія не є самостійною юридичною особою публічного права і діє на підставі цього Положення, затвердженого в установленому порядку сесією Новослобідської сільської ради (Засновником), Статуту опорного закладу освіти та інших нормативно-правових актів. Правонаступником майна, прав та обов’язків філії є Новослобідський ліцей Новослобідської сільської ради (далі –Ліцей).

8. Філія в складі опорного закладу утворена з метою:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку особи;

- розширення освітніх потреб здобувачів освіти (учнів) у забезпеченні певних напрямів спеціалізації та наукових досліджень;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, модернізації та розширення належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів, інформатики, фізики, хімії, біології, географії та інших, наукових лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, використання бібліотечного фонду підручників, науково-методичної, художньої та довідкової літератури тощо);

   - забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти (учнів) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання (при потребі).

9. Головними завданнями філії опорного закладу є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти (учнів), створення єдиної системи виховної роботи.

10. Засновником філії виступає – Новослобідська сільська рада Конотопського  району Сумської  області. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації) відповідно до вимог законодавства.

 

 

2. Управління філією.

1. Керівництво філією Новослобідського ліцею здійснює завідувач філії. Завідувача та заступника (заступників) призначає директор Ліцею відповідно до законодавства та даного Положення про філію. Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, директор Ліцею виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів. Завідувачем філії може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту спеціаліста чи магістра, та стаж педагогічної роботи не менше 3-х років. Завідувач, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками опорного закладу - Ліцею.

2. Повноваження керівника філії:

- організовує освітній процес у філії;

- діє від імені філії;

- порушує клопотання перед директором Ліцею щодо прийняття та звільнення працівників філії;

- створює умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти (учнів);

- з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, здобувачів освіти (учнів) може порушувати клопотання перед директором Ліцею щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

- порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення працівників та застосування до них передбачених законодавством стягнень;

- забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання;

- контролює виконання навчальних планів та програм;

- здійснює контроль за якістю роботи вчителів, організацією освітньої та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників освітнього процесу та інших працівників філії;

- щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу та перед керівництвом опорної школи.

- здійснює інші повноваження визначені законодавством України.

Керівник зобов’язаний:

- забезпечити дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність, виконання державних стандартів освіти;

- забезпечити необхідні умови для проведення освітньої діяльності та матеріально-технічного забезпечення основних напрямків роботи.

3. Штатний розпис філії є складовою частиною штатного розпису опорного закладу освіти, що розробляється і затверджується керівником опорного закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року №1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за              № 1308/18603 (далі – Типові штатні нормативи). Філія самостійно розробляє організаційну структуру і погоджує з директором опорного закладу. Бухгалтерський облік у філії ведеться централізованою бухгалтерією відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

4. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради опорного закладу та беруть участь у її засіданнях.

5. Методична робота у філії є складовою методичної роботи опорного закладу.

6. При розмежуванні компетенції між опорним навчальним закладом і філією, як правило, враховуються питання:

- фінансування філії опорним закладом з урахуванням його типу, виду, режиму й змісту діяльності;

- узгодження освітніх програм, що реалізуються філією;

- розробки програми проведення роботи з різних напрямів модернізації освіти;

- зміцнення й розвитку навчальної й матеріально-технічної бази філії опорного навчального закладу;

- участі в організації, проведенні нарад і семінарів;

- надання допомоги в організації діяльності щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

7. Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється в порядку, визначеному законодавством та Статутом опорного закладу.

8. Громадське управління філією здійснює рада опорного закладу. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти є обов’язковими для виконання філією. У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

 

3. Організація освітнього процесу у філії.

1. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти.

2. Прийом учнів до філії здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.1. Учні та вихованці, які здобувають освіту у філії, є учнями та вихованцями Ліцею. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів і вихованців здійснюються згідно з наказом керівника Ліцею.

2.2. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора Ліцею, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка. До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти.

2.3. Переведення і випуск учнів визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

2.4. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у філії здійснюється в установленому порядку згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України погодженими з Міністерством фінансів України.

2.5. У філії за бажанням батьків та учнів, за погодженням з директором Ліцею, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 1-4, 5-тих класів можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом директора Ліцею. Визначається п’ятиденний режим роботи груп продовженого дня.

2.6. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи філії встановлюються директором Ліцею у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

2.7. Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором Ліцею.

2.8. Прийом учнів до інклюзивних класів проводиться на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють та висновками ІРЦ.

2.9. Індивідуальне навчання організується відповідно до чинного положення про нього.

    3. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності опорного закладу освіти та здійснюється відповідно до освітніх програм опорного закладу.

4. Філія здійснює навчання й виховання в інтересах особистості, суспільства, держави, забезпечує охорону здоров’я учнів, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому числі можливості задоволення потреби учнів у самоосвіті. Навчальний рік у філії розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами, але не пізніше 1 липня наступного року.

5. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та цього Положення з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації освітнього процесу.

6. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом філії на основі типових навчальних планів закладів загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються керівником Ліцею. До робочого навчального плану додається розклад уроків (тижневий), режим роботи (річний), мережа класів.

7. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників які забезпечують освітній процес у філії, визначається директором Ліцею відповідно до законодавства. Педагогічні працівники закладу освіти, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в Ліцеї та філії.

8. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник опорного закладу.

9. У навчальних планах філії кількість годин, відведених на викладання окремих предметів (освітніх галузей), не повинна бути менше кількості годин, визначених певним типовим навчальним планом.

10. Відвідування занять здобувачами освіти (учнями) є обов’язковим.

11. Відволікання здобувачів освіти (учнів) за рахунок навчального часу на здійснення заходів, не пов’язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків передбачених Законом України.

12. Випускникам філії документ про освіту видається опорним закладом.

13. Мова навчання здобувачів освіти (учнів) в філії визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

14. Виходячи із запитів здобувачів освіти (учнів) і їх батьків (законних представників), при наявності відповідних умов філія може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. Види й форми додаткових освітніх послуг, у тому числі платних, затверджуються директором опорного закладу освіти.

15. Під час літніх канікул у філії може створюватись пришкільний табір. Директор табору призначається з числа педагогів наказом директора Ліцею.

 

 

4. Кадрове забезпечення філії.

1. Педагогічні працівники філії приймаються на роботу (звільняються з роботи) згідно з чинним законодавством за поданням керівника філії директором Ліцею. Обслуговуючий персонал філії призначається на посаду директором Ліцею за поданням керівника філії.

2. Педагогічні працівники філії підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання. Позитивне рішення атестаційної комісії, яка формується наказом директора Ліцею, може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

3.Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Права та обов’язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у філії, визначаються відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Ліцею, посадовою інструкцією працівника.

5. Педагогічні працівники відповідно до закону мають право на:

 - захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

- проведення наукової роботи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні і об’єднаннях громадян;

- користування подовженою оплаченою відпусткою;

- особисто брати участь у підведенні підсумків роботи, вносити свої пропозиції;

- користування лабораторними, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою, тощо,

6. Педагогічні працівники зобов’язані:

- дотримуватись вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність;

 - постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання освітніх дисциплін;

 - забезпечувати умови для засвоєння здобувачами освіти (учнями) освітніх програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти (учнів);

 - виховувати в здобувачів освіти (учнів) повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища держави;

- дотримуватися норм педагогічної етики та моралі.

7. Гарантії діяльності педагогічних працівників визначаються Кодексом законів про працю.

 

5. Фінансування філії.

1.Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису Ліцею його Засновником або уповноваженим ним органом. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається законодавством та ведеться відповідно до Статуту Новослобідського ліцею.

3. Додаткові джерела фінансування філії визначаються Законом України «Про освіту» іншими законодавчими та підзаконними актами України.

4. Філія є неприбутковим закладом освіти.

5. Філія забезпечує ведення діловодства у встановленому законом порядку.

6. Майно Ліцею перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.

7. Ліцей та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

 

 6. Матеріально-технічна база

1.Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, обладнання, комунікації, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі Ліцею.

2. Майно філії закріплюється за нею на праві оперативного управління.

3. Списання майна (крім малоцінного) проводиться за рішенням Новослобідської сільської ради.

4. Філія не може передати в оренду нерухоме майно без згоди Засновника.

5. Філія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

  6. Для забезпечення освітнього процесу база ліцею та його філій складається із навчальних кабінетів, комп’ютерних класів, ресурсної кімнати, кабінету практичного психолога, соціального педагога, спортивної зали, бібліотеки, архіву, їдальні та приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощ

  7. Ліцей та його філії мають земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

 

7. Фінансово-господарська діяльність

1. Ліцей та його філія можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, спортивне обладнання тощо. Фінансування філії здійснюється уповноваженим органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається Засновником.

2. Фінансово-господарська діяльність філії здійснюється директором Ліцею  на основі кошторису Ліцею.

 

                                  8. Контроль за діяльністю філії

1. Державний контроль за діяльністю філії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші уповноважені органи та адміністрація Ліцею.

3. Основною формою контролю за діяльністю філії є інституційний аудит, який проводиться не рідше одного разу в десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

             9. Реорганізація або ліквідація філії

1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію філії приймає Засновник відповідно до вимог законодавства.

 

10. Зміни та доповнення до Положення.

1. Зміни та доповнення до цього положення вносяться Засновником (власником) за поданням завідувача філії та /або директора Ліцею.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                             Ольга ГАРКАВЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток 7

                                                                               до рішення Новослобідської

                                                                               сільської ради

                                                                               від 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

НОВОСЛОБІДСЬКОГО  ЛІЦЕЮ

НОВОСЛОБІДСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.Новослобідський ліцей Новослобідської сільської ради є правонаступником усіх майнових прав та обов’язків Мазівської гімназії Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 23818826, місцезнаходження: 41542, Сумська область, Конотопський район, село Мазівка, вул. Миру, 15), Юр’ївської гімназії Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 24011267, місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Юр’єве, вулиця Шкільна, 1А), Князівської гімназії Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 24006059, місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Князівка, вулиця Центральна, 25).

2. Новослобідський ліцей Новослобідської сільської ради  – це опорний заклад загальної середньої освіти комунальної форми власності:

повна назва – Новослобідський ліцей Новослобідської сільської ради;

скорочена назва – Новослобідський ліцей;

юридична адреса – вулиця Велика 1А, село Нова Слобода, Конотопський район, Сумська область, 41530.

3. Новослобідський ліцей є юридичною особою, має власний штамп, печатку, власні бланки, ідентифікаційний код, має у своєму складі філії, внутрішні структурні підрозділи.

Права та обов’язки юридичної особи Новослобідський ліцей набуває з дня державної реєстрації.

4. Засновником Новослобідського ліцею є Новослобідська сільська рада (далі – Засновник) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Уповноваженим органом Засновника з питань освіти є відділ освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

5. Новослобідський ліцей  освіти перебуває в комунальній власності Новослобідської сільської ради, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та субвенції з Державного бюджету.

Новослобідський ліцей є неприбутковою організацією, обслуговується централізованою бухгалтерією відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

6. Новослобідський ліцей має у своєму складі філії: Линівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад Мазівська гімназія Новослобідської сільської ради, Юр’ївська гімназія Новослобідської сільської ради, Князівська гімназія Новослобідської сільської ради (далі – філії). Філія виконує функції дошкільного відділення, початкової школи та базової середньої освіти.

Філія – це територіально відокремлений структурний підрозділ, утворений з метою надання освітніх послуг за місцем проживання. Філія не є юридичною особою, діє на підставі цього Статуту та Положення про Линівську філію, Мазівську гімназію - філію, Юр’ївську гімназію - філію, Князівську гімназію – філію Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради. Філія виконує функції початкової  та базової середньої освіти (за рішенням Засновника). Філія може мати у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.

7. Новослобідський ліцей  може мати у своєму складі внутрішні структурні підрозділи. Структурний підрозділ діє відповідно до установчих документів закладу освіти та на підставі Положення про нього, затвердженого керівником закладу освіти.

8. Новослобідський ліцей та його філії у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним та Господарським кодексами України, іншими законодавчими актами, постановами Верховної ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, наказами відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради, рішеннями Засновника, цим Статутом, Положеннями про філію та власними установчими документами.

9. Новослобідський ліцей створено з метою:

створення єдиного освітнього простору;

забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти;

створення  умов для здобуття особами загальної середньо освіти;

впровадження до профільної підготовки й профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

раціонального й ефективного використання наявних ресурсів, у тому числі фінансових, суб’єктів округу, їх модернізації.

10. Новослобідський ліцей  самостійно приймає рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України  та цим Статутом.

11. Новослобідський ліцей несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту» та «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад»;

дотримання умов, що визначаються за результатами атестації, безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої діяльності та приватними особами, у тому числі, зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни. 

12. Новослобідський ліцей має право:

проходити в установленому порядку інституційний аудит;

визначати форми, методи та засоби організації освітнього процесу;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти та впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі плани та програми;

спільно із закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами, Інститутом педагогіки Національної академії педагогіки України проводити науково-дослідну, пошукову, експериментальну роботу, підготовку учнів до ЗНО та вступу до вищих закладів освіти, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

 отримувати кошти та матеріальні цінності від юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні та використовувати власні надходження в порядку, визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

відкривати класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, класи корекції, інклюзивні та спеціальні класи, застосовувати різні форми навчання;

брати участь у створенні (у межах чинного законодавства) філій, інших відокремлених підрозділів;

розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством України та цим Статутом;

користуватися пільгами, що передбачені державою;

здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний і поточний ремонти приміщень і будівель;

розробляти та впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис;

організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

об’єднувати на договірній основі свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій в Україні та поза її межами;

запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі й закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

проводити з дозволу Засновника здачу в оренду основних засобів;

надавати платні послуги, що визначені для закладів освіти і не суперечать законодавству України;

встановлювати шкільну форму для учнів.

 

ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

НОВОСЛОБІДСЬКОГО  ЛІЦЕЮ  ТА ЙОГО ФІЛІЇ 

1. Головною метою діяльності Новослобідського ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

2. Головними завданнями Новослобідського ліцею є: 

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків громадянина; 

розвиток особистості учня, його здібностей і формування наукового світогляду;

формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.  

3. У ліцеї мовою освітнього процесу є державна мова.

4. У ліцеї запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів, профільне навчання.

5. У ліцеї створюються та функціонують: 

методичні об'єднання вчителів-предметників;

методичне об'єднання вчителів початкових класів; 

 методичне об'єднання класних керівників; 

творчі та динамічні групи;

психологічна служба.       

6. Медичне обслуговування учнів(вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються згідно з чинним законодавством України.

7. Взаємини ліцею з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що складені між ними.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

НОВОСЛОБІДСЬКОГО ЛІЦЕЮ ТА ЙОГО ФІЛІЇ 

1. Новослобідський ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, семестрового, місячного плану роботи.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи ліцею та його філії, визначаються перспективи його розвитку. План роботи ліцею схвалюється педагогічною радою, затверджується директором закладу освіти.

2. Основним документом, що регулює освітній процес, освітня програма (єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих ліцеєм для досягнення учнями результатів навчання). Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня. Освітня програма схвалюється педагогічною радою ліцею, затверджується його директором.

На основі освітньої програми ліцей складає робочий навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани лійею та його філії розробляються адміністрацією ліцею на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання (враховуючи особливості контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня).

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників ліцею, які забезпечують освітній процес у ліцеї та його філіях, визначається й затверджується директором ліцею відповідно до законодавства.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи (щоденний, річний).

3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники ліцею самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання Статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4. Новослобідський ліцей здійснює освітній процес за очною (денною), дистанційною, екстернатною, сімейною (домашньою) та іншими формами навчання. Філії із дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором ліцею можуть створювати  у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи.

Заклад освіти здійснює свою освітню діяльність за такими рівнями:

дошкільна освіта;

початкова освіта;

базова середня освіта;

профільна середня освіта;

5. Зарахування (переведення) учнів(вихованців) до ліцею та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом директора ліцею на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки, встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). Учні (вихованці), які здобувають освіту у філіях є учнями (вихованцями) ліцею. Зарахування, переведення та відрахування учнів (вихованців) до філій здійснюється згідно з наказом керівника ліцею. Випускникам філій, які забезпечують здобуття базової середньої освіти, документ про освіту видається ліцеєм. Філія обирає форми, засоби й методи навчання та виховання згідно з чинним законодавством та іншими особливостями організації освітнього процесу. Дистанційне, індивідуальне, екстернатне навчання організовується в порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.

Прийом учнів до інклюзивних класів проводиться на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють та висновками ІРЦ.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. 

Індивідуальне навчання організується відповідно до чинного положення про нього.

До першого класу, як правило, зараховуються учні, яким на 01.09 поточного року виповнилося 6 років.

6. Для учнів 1-4, 5-тих класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора ліцею на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Визначається п’ятиденний режим роботи груп продовженого дня.

7. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою ліцею в межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження встановленого відповідним навчальним планом та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня Днем знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

9. Тривалість канікул протягом навчального року повинна становить не менше 30 календарних днів.

10. Тривалість уроків у ліцеї та його філій становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дванадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відповідними органами управління освітою та територіальними установами Держпродспоживслужби.

11. Розклад уроків ліцею, його філій складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог, затверджується директором ліцею відповідно до вимог законодавства.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативних документів МОН України. Такий поділ може здійснюватися за рішенням педради і при меншій наповнюваності від нормативної. Згідно з рішенням педради ділення на групи може проводитися й при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених та додатково залучених коштів. 

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою опорного закладу освіти, затверджується директором, а також санітарно-епідеміологічною станцією.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у ліцеї та філії проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання.

Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

У ліцеї та філії визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців).

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.

Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники закладу освіти.

Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів за сімейною (домашньою), екстернатною формами навчання здійснюється два рази на рік.

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюється за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку в разі переведення його на наступний рік навчання.

Результати оцінювання навчальних досягнень учнів визначено як конфіденційну інформацію, доступну лише для дитини та її батьків (або осіб, які їх замінюють). Оцінювання в початковій школі ґрунтується на врахуванні рівня досягнень учня/учениці, а не ступеня його невдач.

У 5-11(12) класах оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

12. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

13. Порядок зарахування, переведення, відрахування та випуск здобувачів освіти з ліцею та його філій здійснюється відповідно до законодавства та наказу директора ліцею.

14. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення в навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

15. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України.

16. Учням, які закінчили певний ступень закладу освіти, видається відповідний документ про освіту: по закінченні початкової школи - табель успішності; по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту; по закінченні старшої школи – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

17. За успіхи в навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального й матеріального заохочення: за високий рівень навчальних досягнень учні можуть нагороджуватися Похвальним листом, похвальною грамотою, золотою або срібною медалями в порядку, визначеному Положенням про нагородження, а також іншими формами морального та матеріального заохочення за погодженням з педагогічною радою ліцею.

 

ІV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

НОВОСЛОБІДСЬКОГО ЛІЦЕЮ ТА ЙОГО ФІЛІЇ

1.Учасниками освітнього процесу ліцею та його філії є: здобувачі освіти; педагогічні працівники; батьки здобувачів освіти (особи, що їх замінюють); інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу в порядку, що встановлюється ліцеєм.

2.Права та обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.Іноземці, прийняті до ліцею та його філії мають права і обов’язки відповідно до законодавства України.

4. Учні мають право на:

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти;

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

безпечні та нешкідливі умови навчання;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою опорного закладу освіти;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування опорного закладу;

інші необхідні умови для здобуття освіти.

5.Учні зобов'язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти.

6. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

8. Педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення і впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентісного навчання;

користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі, гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу діяльність за межами закладу освіти;

творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

безпечні та нешкідливі умови праці;

подовжену оплачувану відпустку;

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

9. Педагогічні працівники зобов'язані:

постійно підвищувати рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти, передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

дотримуватись педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суцільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігання вживання ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

10. Атестація педагогічних працівників здійснюється в ліцеї відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється або підтверджується кваліфікаційна категорія та може бути присвоєне педагогічне звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку ліцею, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

12.Педагогічні працівники на добровільних засадах мають право пройти сертифікацію відповідно до діючих нормативних документів.

13. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

звертатися до закладів освіти, відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради;

обирати заклад освіти, освітню програму, вид, форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, обстеження, дослідження, експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі.

14.Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти й зобов'язані:                           

виховувати в дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню передбачених програмою результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших представників освітнього процесу;

дбати про фізичне та психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати в дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів і культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати в дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати в дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

15. Представники громадськості мають право:

обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування в ліцеї;

керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню ліцею та філії;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації освітнього процесу.

16. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами ліцею.

17. У ліцеї освіти можуть утворюватися громадські об’єднання, які діятимуть у відповідності до законодавства України.

18.Учасники освітнього процесу повинні дотримуватись принципів академічної доброчесності.

 

V. УПРАВЛІННЯ НОВОСЛОБІДСЬКИМ ЛІЦЕЄМ ТА

ЙОГО ФІЛІЯМИ 

1.Управління ліцеєм та його філіями здійснюється його Засновником та відділом освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

2. Безпосереднє керівництво ліцеєм та філіями здійснює директор. Директором закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного та психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону.

3. Порядок призначення та звільнення директора здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Заступники керівника, педагогічні та інші працівники ліцею призначаються на посади та звільняються з посад директором ліцею.

5. Вищим органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

6. Делегатами загальних зборів колективу з правом вирішального голосу обираються від трьох категорій:

працівників ліцею – зборами трудового колективу;

учнів ліцею ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами;

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін повноважень становить один рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори (конференцію) мають учасники загальних зборів (делегати конференції), якщо за це  висловились не менше третини їх загальної кількості.

7. У ліцеї може бути створена рада школи. Рада створюється та організує свою діяльність відповідно до діючого законодавства.

8. Піклувальну раду може бути утворено за рішенням Засновника або уповноваженого ним органу для одного чи кількох закладів загальної середньої освіти на визначений Засновником строк.

9. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку ліцею, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його (їх) діяльності з основних напрямів розвитку та здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу (закладів) з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами. Рада працює відповідно до діючого законодавства.

10. Директор ліцею:

здійснює керівництво педагогічним колективом ліцею та його філії, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового та кваліфікаційного рівня працівників;

організовує освітній процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

підгримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів (вихованців) на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

контролює організацію харчування й медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками в установлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами опорного закладу;

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників ліцею;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), Засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

11. Штатний розпис ліцею та філій розробляються на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються директором ліцею за погодженням із Засновником або уповноваженим ним органом.

12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів ліцею і філій визначається на підставі законодавства директором ліцею. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчальною року допускається лише в разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника із дотриманням законодавства про працю.

13. У навчальному закладі створюється постійно діючий колегіальний орган управління - педагогічна рада.

Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління закладу загальної середньої освіти. 

Повноваження педагогічної ради визначаються  Законом «Про загальну середню освіту», Статутом закладу. Головою педагогічної ради є директор ліцею.

14. Педагогічна рада:

схвалює стратегію розвитку ліцею та річний план роботи;

схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

схвалює правила внутрішнього розпорядку для працівників, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

приймає рішення щодо вдосконалення та методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або проводять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності ліцею;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом ліцею до її повноважень.

15. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

16. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора ліцею та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу в ліцеї та філіях.

17. У ліцеї можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

18. У ліцеї можуть створюватися:

органи самоврядування працівників закладу освіти;

органи учнівського самоврядування;

органи батьківського самоврядування;

піклувальна рада;

методичні об’єднання;

комісії, асоціації, що діють відповідно до чинного законодавства України. 

 

 

VІ. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА

НОВОСЛОБІДСЬКОГО ЛІЦЕЮ ТА ЙОГО ФІЛІЙ

1. Матеріально-технічна база включає в себе будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі опорного закладу освіти.

2. Майно ліцею та його філій належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства та укладених закладом освіти угод.

3. Ліцей та його філії відповідно до чинного законодавства користуються землею, іншими природними ресурсами, несуть відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна опорного закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані опорному закладу освіти та його філіям, внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5. Для забезпечення освітнього процесу база ліцею та його філій складається із навчальних кабінетів, комп’ютерних класів, ресурсної кімнати, кабінету практичного психолога, соціального педагога, спортивної зали, бібліотеки, архіву, їдальні та приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.                                             

6. Ліцей та його філії мають земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

VІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

НОВОСЛОБІДСЬКОГО ЛІЦЕЮ  

1. Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється на основі кошторису, що затверджується Засновником з урахуванням пропозицій опорного закладу освіти.

Джерелами фінансування ліцею є:

кошти державного бюджету;

кошти місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування даного типу закладу освіти;

кошти інших територіальних громад шляхом передачі коштів між місцевими бюджетами;

кошти закладів освіти, наукових установ, відомств тощо, з якими співпрацює ліцей;

добровільні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів;

гранти вітчизняних і міжнародних організацій;

надходження від надання додаткових платних освітніх та інших послуг, згідно переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

2. Ліцей проводить фінансово-господарську діяльність відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

3. Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Керівник опорного закладу освіти визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються опорним закладом освіти, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

4. Ліцей не може надавати (повністю чи частково) платні освітні послуги для досягнення їх учнями результатів навчання (компетентностей), визначених державними стандартами.

5. Ліцей має право фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6. Ліцей має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.

7. Звітність про фінансову діяльність ліцею встановлюється відповідно до законодавства.

 

VІІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 НОВОСЛОБІДСЬКОГО ЛІЦЕЮ  

1. Ліцей за наявності належної матеріально-технічної, соціально-культурної бази може здійснювати міжнародне співробітництво у сфері загальної середньої освіти відповідно до законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та закладами освіти інших держав, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

2. Ліцей має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

3. Міжнародна академічна мобільність учнів та педагогічних працівників реалізується шляхом їх участі в програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну учнів та/або педагогічних працівників відповідно до діючого законодавства.

4. За педагогічними працівниками опорного закладу освіти та його філій, які беруть участь у програмах міжнародного обміну, зберігається місце роботи у відповідному закладі освіти України без збереження заробітної плати. На час тимчасової відсутності педагогічного працівника на відповідну посаду може бути призначена інша особа за строковим трудовим договором відповідно до законодавства.

 

 

ІX. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ОСВІТИ 

НОВОСЛОБІДСЬКОГО ЛІЦЕЮ

1. Державний контроль за діяльністю ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

2. Державний контроль здійснюють відповідно до Закону України «Про освіту».

3. Центральним органом із забезпечення якості освіти є центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти:

 Інституційний аудит - це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти, які повинні забезпечувати його ефективну роботу та сталий розвиток;

Інституційний аудит проводиться з метою оцінювання якості освітньої діяльності опорного закладу освіти та визначення рекомендацій Засновнику та опорного закладу освіти щодо;

підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства, зокрема ліцензійними умовами.

4. Інституційний аудит у плановому порядку проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами не більше одного разу на 10 років.

5. Інституційний аудит проводиться працівниками центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальних органів відповідно до вимог цього Закону та в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. До інституційного аудиту залучаються інші фахівці (експерти) у сфері загальної середньої освіти на підставі цивільно-правових договорів.

Критерії для визначення якості освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти визначаються порядком проведення інституційного аудиту, який затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за поданням центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку в опорному закладі освіти та його філіях, який має низьку якість освітньої діяльності. Інституційний аудит може бути проведений у позаплановому порядку також за ініціативою Засновника, керівника, педагогічної ради, загальних зборів (конференції) колективу або піклувальної ради опорного закладу освіти.

6. За результатами проведення інституційного аудиту Засновнику та опорному закладу освіти надаються:

висновок про якість освітньої та управлінської діяльності опорного закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти;

рекомендації щодо вдосконалення діяльності опорного закладу освіти, а також приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства, зокрема ліцензійних умов.

У випадках, визначених законодавством, за результатами проведення інституційного аудиту може бути наданий висновок щодо можливості визначення опорного закладу освіти як закладу спеціалізованої освіти наукового профілю.

7. Керівник ліцею має право подати до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти обґрунтовані заперечення щодо висновку та рекомендацій протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання. Заперечення повинні бути розглянуті протягом 20 робочих днів із дня їх надходження.

8. Висновок про якість освітньої та управлінської діяльності опорного закладу освіти та рекомендації щодо вдосконалення його діяльності, уточнені за результатами розгляду заперечень, оприлюднюються на вебсайті опорного закладу освіти та його філій (за наявності), Засновника (крім засновника приватного закладу освіти) та органу, що проводив інституційний аудит, протягом трьох робочих днів з дня завершення розгляду заперечень.

9. У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності опорного закладу освіти вимогам законодавства, зокрема ліцензійних умов, орган, який провів інституційний аудит, визначає строк усунення порушень у роботі опорного закладу освіти та його філій, який не може перевищувати одного року. До усунення порушень у роботі опорного закладу освіти та його філій до керівника закладу освіти не застосовуються заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо).

Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних порушень. У разі негативних результатів такої перевірки Засновнику опорного закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації опорного закладу освіти.

 

Х. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ

 НОВОСЛОБІДСЬКОГО ЛІЦЕЮ ТА ЙОГО ФІЛІЙ

1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ліцею та його філій приймає Засновник.

Реорганізація ліцею та його філій відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ліцеєм.

2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ліцею, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

3. У випадку реорганізації права та зобов'язання ліцею переходять до   правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених освітніх закладів.

4. Ліквідація або реорганізація ліцею та його філій здійснюється згідно з чинним законодавством.

5. При реорганізації або ліквідації ліцею та його філій працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства.

Ліцей вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

 

 

 

Сільський голова                                                         Ольга ГАРКАВЕНКО

 

проект

 

 

 НОВОСЛОБІДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення №

 

лютий 2024 року                                                                            с. Нова Слобода

 

Про     реорганізацію    закладів

загальної     середньої      освіти

Новослобідської сільської ради

 

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», постановами Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 532 «Про затвердження Положення про опорний заклад освіти», від 06 грудня 2017 року № 1568 «Про затвердження Типового положення про філію закладу освіти», наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року № 368/5 «Про затвердження вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки», Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, враховуючи рішення Путивльської районної ради від 22.12.2017 сьомого скликання вісімнадцятої сесії «Про визначення опорного закладу загальної середньої освіти в Новослобідському окрузі», з метою забезпечення умов для рівного доступу до якісної освіти, підвищення рівня якості освіти, ефективного використання наявних ресурсів, Новослобідська сільська рада

ВИРІШИЛА:

    1. Реорганізувати Мазівську гімназію Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 23818826, місцезнаходження: 41542, Сумська область, Конотопський район, село Мазівка, вул. Миру, 15), Юр’ївську гімназію Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 24011267, місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Юр’єве, вулиця Шкільна, 1А), Князівську гімназію Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 24006059, місцезнаходження: 41545, Сумська область, Конотопський  район, село Князівка, вулиця Центральна, 25), шляхом приєднання до Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ: 24022549, місцезнаходження: 41530, Сумська область, Конотопський  район, село Нова Слобода, вулиця Велика, 1А).

    2. Встановити, що Новослобідський ліцей Новослобідської сільської ради Конотопського району є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків  Мазівської гімназії Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 23818826, місцезнаходження: 41542, Сумська область, Конотопський район, село Мазівка, вул. Миру, 15), Юр’ївської гімназії Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 24011267, місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Юр’єве, вулиця Шкільна, 1А), Князівської гімназії Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 24006059, місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Князівка, вулиця Центральна, 25).

3. Утворити комісії з реорганізації (приєднання) до Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради Конотопського району:

3.1. Мазівської гімназії Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 23818826, місцезнаходження: 41542, Сумська область, Конотопський район, село Мазівка, вул. Миру, 15) (додаток 1);

3.2. Юр’ївської гімназії Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 24011267, місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Юр’єве, вулиця Шкільна, 1А) (додаток 2); ;

3.3. Князівської гімназії Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 24006059, місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Князівка, вулиця Центральна, 25) (додаток 3); .

4. Комісіям з реорганізації:

4.1. Повідомити орган державної реєстрації про прийняте рішення та подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних записів.

4.2. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов`язаних з припиненням юридичних осіб шляхом реорганізації, відповідно до вимог законодавства та подати на затвердження Новослобідської сільської ради передавальних актів.

5. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради:

5.1. Здійснити необхідні організаційні заходи, пов’язані з реорганізацією (шляхом приєднання) зазначених закладів освіти, у порядку та в строки, визначені чинним законодавством України.

5.2. Провести попередження керівників та працівників зазначених закладів освіти про зміну істотних умов праці в порядку та в строки, визначені законодавством України.

6. Установити строк з’явлення кредиторами своїх вимог до юридичних осіб, що припиняються шляхом реорганізації (шляхом приєднання), два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичних осіб.

7.  Створити відокремлений підрозділ без статусу юридичної особи:

7.1. Мазівська гімназія - філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (місцезнаходження: 41542, Сумська область, Конотопський район, село Мазівка, вул. Миру, 15).

7.2. Юр’ївська гімназія - філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Юр’єве, вулиця Шкільна, 1А);

7.3. Князівська гімназія - філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Князівка, вулиця Центральна, 25).    

8. Затвердити Положення філії  Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради Конотопського району:

8.1.  Мазівська гімназія - філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (, місцезнаходження: 41542, Сумська область, Конотопський район, село Мазівка, вул. Миру, 15 (додаток 4).

   8.2. Юр’ївська гімназія - філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Юр’єве, вулиця Шкільна, 1А) (додаток 5).;

   8.3. Князівська гімназія - філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Князівка, вулиця Центральна, 25) (додаток 6).     

9. Затвердити Статут  Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради Конотопського району в новій редакції (додаток 7).

   10. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту, соціальної політики, прав людини, законності, регуляторної діяльності, запобігання і протидії корупції (голова комісії – Скворцов В.В.).

 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Ольга ГАРКАВЕНКО

                                                                                                                                                                             

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                           

 

 

 

 

   

                                                                               Додаток 1

                                                                               до рішення Новослобідської

                                                                               сільської ради

                                                                               від

 

СКЛАД

комісії з реорганізації (приєднання) до  Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради Конотопського району Мазівської гімназії Новослобідської сільської ради

 

Голова комісії:

Качур Ж.О. -  начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Члени комісії:

Киреєва Н.В. – директор Мазівської гімназії Новослобідської сільської ради

Торянік О.А.  - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Татарінова М.О. - бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Соломянник С.В. - староста першого та другого старостинських округів

 

 

                                                                                             

 

 

    Секретар                                                  Олена МІРОШНИКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток 2

                                                                               до рішення Новослобідської

                                                                               сільської ради

                                                                               від

 

СКЛАД

комісії з реорганізації (приєднання) до  Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради Конотопського району Князівської гімназії Новослобідської сільської ради

 

Голова комісії:

Качур Ж.О. -  начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Члени комісії:

Яновська Т.В. – директор Князівської гімназії Новослобідської сільської ради

Торянік О.А.  - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Татарінова М.О. - бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Соломянник С.В. - староста першого та другого старостинських округів

 

 

                                                                                             

 

 

    Секретар                                                          Олена МІРОШНИКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                               Додаток 3

                                                                               до рішення Новослобідської

                                                                               сільської ради

                                                                               від

 

СКЛАД

комісії з реорганізації (приєднання) до  Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради Конотопського району Юр’ївської гімназії Новослобідської сільської ради

 

Голова комісії:

Качур Ж.О. -  начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Члени комісії:

Поділько О.О. – директор Мазівської гімназії Новослобідської сільської ради

Торянік О.А.  - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Татарінова М.О. - бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Шевченко І.О. - староста третього старостинського округу

 

 

                                                                                             

 

 

    Секретар                                                                Олена МІРОШНИКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток 4

                                                                               до рішення Новослобідської

                                                                               сільської ради

                                                                               від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

про Мазівську гімназію - філію  Новослобідського ліцею  

Новослобідської сільської ради Конотопського району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади діяльності Мазівської гімназії – філії опорного закладу Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради Конотопського району.

2. Повна назва – Мазівська гімназія – філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради.

3. Скорочена назва – Мазівська гімназія - філія.

4. Мазівська гімназія – філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (далі – філія) є територіально відокремленим структурним підрозділом опорного закладу та забезпечує реалізацію права громадян на здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.

   5. Філія утворена рішенням сесії Новослобідської сільської ради. Засновником філії є Новослобідська сільська рада  (ЄДРПОУ – 04388739, місцезнаходження 41530, с. Нова Слобода, вул. Центральна, 3, Конотопський район, Сумська область) (далі - Засновник).

   6. Юридична адреса філії: 41542, Сумська область, Конотопський район, село Мазівка, вул. Миру, 15, код ЄДРПОУ 23818826.

7. Філія не є самостійною юридичною особою публічного права і діє на підставі цього Положення, затвердженого в установленому порядку сесією Новослобідської сільської ради (Засновником), Статуту опорного закладу освіти та інших нормативно-правових актів. Правонаступником майна, прав та обов’язків філії є Новослобідський ліцей Новослобідської сільської ради (далі –Ліцей).

8. Філія в складі опорного закладу утворена з метою:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку особи;

- розширення освітніх потреб здобувачів освіти (учнів) у забезпеченні певних напрямів спеціалізації та наукових досліджень;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, модернізації та розширення належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів, інформатики, фізики, хімії, біології, географії та інших, наукових лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, використання бібліотечного фонду підручників, науково-методичної, художньої та довідкової літератури тощо);

   - забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти (учнів) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання (при потребі).

9. Головними завданнями філії опорного закладу є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти (учнів), створення єдиної системи виховної роботи.

10. Засновником філії виступає – Новослобідська сільська рада Конотопського  району Сумської  області. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації) відповідно до вимог законодавства.

 

 

2. Управління філією.

1. Керівництво філією Новослобідського ліцею здійснює завідувач філії. Завідувача та заступника (заступників) призначає директор Ліцею відповідно до законодавства та даного Положення про філію. Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, директор Ліцею  виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів. Завідувачем філії може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту спеціаліста чи магістра, та стаж педагогічної роботи не менше 3-х років. Завідувач, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками опорного закладу - Ліцею.

2. Повноваження керівника філії:

- організовує освітній процес у філії;

- діє від імені філії;

- порушує клопотання перед директором Ліцею щодо прийняття та звільнення працівників філії;

- створює умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти (учнів);

- з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, здобувачів освіти (учнів) може порушувати клопотання перед директором Ліцею щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

- порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення працівників та застосування до них передбачених законодавством стягнень;

- забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання;

- контролює виконання навчальних планів та програм;

- здійснює контроль за якістю роботи вчителів, організацією освітньої та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників освітнього процесу та інших працівників філії;

- щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу та перед керівництвом опорної школи.

- здійснює інші повноваження визначені законодавством України.

Керівник зобов’язаний:

- забезпечити дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність, виконання державних стандартів освіти;

- забезпечити необхідні умови для проведення освітньої діяльності та матеріально-технічного забезпечення основних напрямків роботи.

3. Штатний розпис філії є складовою частиною штатного розпису опорного закладу освіти, що розробляється і затверджується керівником опорного закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року №1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за              № 1308/18603 (далі – Типові штатні нормативи). Філія самостійно розробляє організаційну структуру і погоджує з директором опорного закладу. Бухгалтерський облік у філії ведеться централізованою бухгалтерією відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

4. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради опорного закладу та беруть участь у її засіданнях.

5. Методична робота у філії є складовою методичної роботи опорного закладу.

6. При розмежуванні компетенції між опорним навчальним закладом і філією, як правило, враховуються питання:

- фінансування філії опорним закладом з урахуванням його типу, виду, режиму й змісту діяльності;

- узгодження освітніх програм, що реалізуються філією;

- розробки програми проведення роботи з різних напрямів модернізації освіти;

- зміцнення й розвитку навчальної й матеріально-технічної бази філії опорного навчального закладу;

- участі в організації, проведенні нарад і семінарів;

- надання допомоги в організації діяльності щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

7. Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється в порядку, визначеному законодавством та Статутом опорного закладу.

8. Громадське управління філією здійснює рада опорного закладу. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти є обов’язковими для виконання філією. У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

 

3. Організація освітнього процесу у філії.

1. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти.

2. Прийом учнів до філії здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.1. Учні та вихованці, які здобувають освіту у філії, є учнями та вихованцями Ліцею. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів і вихованців здійснюються згідно з наказом керівника Ліцею.

2.2. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора Ліцею, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка. До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти.

2.3. Переведення і випуск учнів визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

2.4. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у філії здійснюється в установленому порядку згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України погодженими з Міністерством фінансів України.

2.5. У філії за бажанням батьків та учнів, за погодженням з директором Ліцею, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 1-4, 5-тих класів можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом директора Ліцею. Визначається п’ятиденний режим роботи груп продовженого дня.

2.6. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи філії встановлюються директором Ліцею у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

2.7. Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором Ліцею.

2.8. Прийом учнів до інклюзивних класів проводиться на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють та висновками ІРЦ.

2.9. Індивідуальне навчання організується відповідно до чинного положення про нього.

    3. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності опорного закладу освіти та здійснюється відповідно до освітніх програм опорного закладу.

4. Філія здійснює навчання й виховання в інтересах особистості, суспільства, держави, забезпечує охорону здоров’я учнів, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому числі можливості задоволення потреби учнів у самоосвіті. Навчальний рік у філії розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами, але не пізніше 1 липня наступного року.

5. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та цього Положення з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації освітнього процесу.

6. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом філії на основі типових навчальних планів закладів загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються керівником Ліцею. До робочого навчального плану додається розклад уроків (тижневий), режим роботи (річний), мережа класів.

7. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників які забезпечують освітній процес у філії, визначається директором Ліцею відповідно до законодавства. Педагогічні працівники закладу освіти, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в Ліцеї та філії.

8. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник опорного закладу.

9. У навчальних планах філії кількість годин, відведених на викладання окремих предметів (освітніх галузей), не повинна бути менше кількості годин, визначених певним типовим навчальним планом.

10. Відвідування занять здобувачами освіти (учнями) є обов’язковим.

11. Відволікання здобувачів освіти (учнів) за рахунок навчального часу на здійснення заходів, не пов’язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків передбачених Законом України.

12. Випускникам філії документ про освіту видається опорним закладом.

13. Мова навчання здобувачів освіти (учнів) в філії визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

14. Виходячи із запитів здобувачів освіти (учнів) і їх батьків (законних представників), при наявності відповідних умов філія може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. Види й форми додаткових освітніх послуг, у тому числі платних, затверджуються директором опорного закладу освіти.

15. Під час літніх канікул у філії може створюватись пришкільний табір. Директор табору призначається з числа педагогів наказом директора Ліцею.

 

 

4. Кадрове забезпечення філії.

1. Педагогічні працівники філії приймаються на роботу (звільняються з роботи) згідно з чинним законодавством за поданням керівника філії директором Ліцею. Обслуговуючий персонал філії призначається на посаду директором Ліцею за поданням керівника філії.

2. Педагогічні працівники філії підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання. Позитивне рішення атестаційної комісії, яка формується наказом директора Ліцею, може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

3.Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Права та обов’язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у філії, визначаються відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Ліцею, посадовою інструкцією працівника.

5. Педагогічні працівники відповідно до закону мають право на:

 - захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

- проведення наукової роботи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні і об’єднаннях громадян;

- користування подовженою оплаченою відпусткою;

- особисто брати участь у підведенні підсумків роботи, вносити свої пропозиції;

- користування лабораторними, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою, тощо,

6. Педагогічні працівники зобов’язані:

- дотримуватись вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність;

 - постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання освітніх дисциплін;

 - забезпечувати умови для засвоєння здобувачами освіти (учнями) освітніх програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти (учнів);

 - виховувати в здобувачів освіти (учнів) повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища держави;

- дотримуватися норм педагогічної етики та моралі.

7. Гарантії діяльності педагогічних працівників визначаються Кодексом законів про працю.

 

5. Фінансування філії.

1.Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису Ліцею його Засновником або уповноваженим ним органом. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається законодавством та ведеться відповідно до Статуту Новослобідського ліцею.

3. Додаткові джерела фінансування філії визначаються Законом України «Про освіту» іншими законодавчими та підзаконними актами України.

4. Філія є неприбутковим закладом освіти.

5. Філія забезпечує ведення діловодства у встановленому законом порядку.

6. Майно Ліцею перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.

7. Ліцей та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

 

 6. Матеріально-технічна база

1.Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, обладнання, комунікації, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі Ліцею.

2. Майно філії закріплюється за нею на праві оперативного управління.

3. Списання майна (крім малоцінного) проводиться за рішенням Новослобідської сільської ради.

4. Філія не може передати в оренду нерухоме майно без згоди Засновника.

5. Філія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

  6. Для забезпечення освітнього процесу база ліцею та його філій складається із навчальних кабінетів, комп’ютерних класів, ресурсної кімнати, кабінету практичного психолога, соціального педагога, спортивної зали, бібліотеки, архіву, їдальні та приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощ

  7. Ліцей та його філії мають земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

 

7. Фінансово-господарська діяльність

1. Ліцей та його філія можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, спортивне обладнання тощо. Фінансування філії здійснюється уповноваженим органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається Засновником.

2. Фінансово-господарська діяльність філії здійснюється директором Ліцею  на основі кошторису Ліцею.

 

                                  8. Контроль за діяльністю філії

1. Державний контроль за діяльністю філії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші уповноважені органи та адміністрація Ліцею.

3. Основною формою контролю за діяльністю філії є інституційний аудит, який проводиться не рідше одного разу в десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

             9. Реорганізація або ліквідація філії

1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію філії приймає Засновник відповідно до вимог законодавства.

 

10. Зміни та доповнення до Положення.

1. Зміни та доповнення до цього положення вносяться Засновником (власником) за поданням завідувача філії та /або директора Ліцею.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                             Ольга ГАРКАВЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток 5

                                                                               до рішення Новослобідської

                                                                               сільської ради

                                                                               від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

про Юр’ївську гімназію - філію  Новослобідського ліцею  

Новослобідської сільської ради Конотопського району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади діяльності Юр’ївської гімназії – філії опорного закладу Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради Конотопського району.

2. Повна назва – Юр’ївська гімназія – філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради.

3. Скорочена назва – Юр’ївська гімназія - філія.

4. Юр’ївська гімназія – філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (далі – філія) є територіально відокремленим структурним підрозділом опорного закладу та забезпечує реалізацію права громадян на здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.

   5. Філія утворена рішенням сесії Новослобідської сільської ради. Засновником філії є Новослобідська сільська рада  (ЄДРПОУ – 04388739, місцезнаходження 41530, с. Нова Слобода, вул. Центральна, 3, Конотопський район, Сумська область) (далі - Засновник).

   6. Юридична адреса філії: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Юр’єве, вулиця Шкільна, 1А, код ЄДРПОУ 24011267.

   7. Філія не є самостійною юридичною особою публічного права і діє на підставі цього Положення, затвердженого в установленому порядку сесією Новослобідської сільської ради (Засновником), Статуту опорного закладу освіти та інших нормативно-правових актів. Правонаступником майна, прав та обов’язків філії є Новослобідський ліцей Новослобідської сільської ради (далі –Ліцей).

8. Філія в складі опорного закладу утворена з метою:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку особи;

- розширення освітніх потреб здобувачів освіти (учнів) у забезпеченні певних напрямів спеціалізації та наукових досліджень;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, модернізації та розширення належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів, інформатики, фізики, хімії, біології, географії та інших, наукових лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, використання бібліотечного фонду підручників, науково-методичної, художньої та довідкової літератури тощо);

   - забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти (учнів) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання (при потребі).

9. Головними завданнями філії опорного закладу є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти (учнів), створення єдиної системи виховної роботи.

10. Засновником філії виступає – Новослобідська сільська рада Конотопського  району Сумської  області. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації) відповідно до вимог законодавства.

 

 

2. Управління філією.

1. Керівництво філією Новослобідського ліцею здійснює завідувач філії. Завідувача та заступника (заступників) призначає директор Ліцею відповідно до законодавства та даного Положення про філію. Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, директор Ліцею виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів. Завідувачем філії може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту спеціаліста чи магістра, та стаж педагогічної роботи не менше 3-х років. Завідувач, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками опорного закладу - Ліцею.

2. Повноваження керівника філії:

- організовує освітній процес у філії;

- діє від імені філії;

- порушує клопотання перед директором Ліцею щодо прийняття та звільнення працівників філії;

- створює умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти (учнів);

- з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, здобувачів освіти (учнів) може порушувати клопотання перед директором Ліцею щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

- порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення працівників та застосування до них передбачених законодавством стягнень;

- забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання;

- контролює виконання навчальних планів та програм;

- здійснює контроль за якістю роботи вчителів, організацією освітньої та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників освітнього процесу та інших працівників філії;

- щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу та перед керівництвом опорної школи.

- здійснює інші повноваження визначені законодавством України.

Керівник зобов’язаний:

- забезпечити дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність, виконання державних стандартів освіти;

- забезпечити необхідні умови для проведення освітньої діяльності та матеріально-технічного забезпечення основних напрямків роботи.

3. Штатний розпис філії є складовою частиною штатного розпису опорного закладу освіти, що розробляється і затверджується керівником опорного закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року №1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за              № 1308/18603 (далі – Типові штатні нормативи). Філія самостійно розробляє організаційну структуру і погоджує з директором опорного закладу. Бухгалтерський облік у філії ведеться централізованою бухгалтерією відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

4. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради опорного закладу та беруть участь у її засіданнях.

5. Методична робота у філії є складовою методичної роботи опорного закладу.

6. При розмежуванні компетенції між опорним навчальним закладом і філією, як правило, враховуються питання:

- фінансування філії опорним закладом з урахуванням його типу, виду, режиму й змісту діяльності;

- узгодження освітніх програм, що реалізуються філією;

- розробки програми проведення роботи з різних напрямів модернізації освіти;

- зміцнення й розвитку навчальної й матеріально-технічної бази філії опорного навчального закладу;

- участі в організації, проведенні нарад і семінарів;

- надання допомоги в організації діяльності щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

7. Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється в порядку, визначеному законодавством та Статутом опорного закладу.

8. Громадське управління філією здійснює рада опорного закладу. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти є обов’язковими для виконання філією. У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

 

3. Організація освітнього процесу у філії.

1. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти.

2. Прийом учнів до філії здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.1. Учні та вихованці, які здобувають освіту у філії, є учнями та вихованцями Ліцею. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів і вихованців здійснюються згідно з наказом керівника Ліцею.

2.2. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора Ліцею, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка. До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти.

2.3. Переведення і випуск учнів визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

2.4. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у філії здійснюється в установленому порядку згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України погодженими з Міністерством фінансів України.

2.5. У філії за бажанням батьків та учнів, за погодженням з директором Ліцею, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 1-4, 5-тих класів можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом директора Ліцею. Визначається п’ятиденний режим роботи груп продовженого дня.

2.6. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи філії встановлюються директором Ліцею у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

2.7. Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором Ліцею.

2.8. Прийом учнів до інклюзивних класів проводиться на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють та висновками ІРЦ.

2.9. Індивідуальне навчання організується відповідно до чинного положення про нього.

    3. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності опорного закладу освіти та здійснюється відповідно до освітніх програм опорного закладу.

4. Філія здійснює навчання й виховання в інтересах особистості, суспільства, держави, забезпечує охорону здоров’я учнів, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому числі можливості задоволення потреби учнів у самоосвіті. Навчальний рік у філії розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами, але не пізніше 1 липня наступного року.

5. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та цього Положення з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації освітнього процесу.

6. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом філії на основі типових навчальних планів закладів загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються керівником Ліцею. До робочого навчального плану додається розклад уроків (тижневий), режим роботи (річний), мережа класів.

7. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників які забезпечують освітній процес у філії, визначається директором Ліцею відповідно до законодавства. Педагогічні працівники закладу освіти, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в Ліцеї та філії.

8. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник опорного закладу.

9. У навчальних планах філії кількість годин, відведених на викладання окремих предметів (освітніх галузей), не повинна бути менше кількості годин, визначених певним типовим навчальним планом.

10. Відвідування занять здобувачами освіти (учнями) є обов’язковим.

11. Відволікання здобувачів освіти (учнів) за рахунок навчального часу на здійснення заходів, не пов’язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків передбачених Законом України.

12. Випускникам філії документ про освіту видається опорним закладом.

13. Мова навчання здобувачів освіти (учнів) в філії визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

14. Виходячи із запитів здобувачів освіти (учнів) і їх батьків (законних представників), при наявності відповідних умов філія може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. Види й форми додаткових освітніх послуг, у тому числі платних, затверджуються директором опорного закладу освіти.

15. Під час літніх канікул у філії може створюватись пришкільний табір. Директор табору призначається з числа педагогів наказом директора Ліцею.

 

 

4. Кадрове забезпечення філії.

1. Педагогічні працівники філії приймаються на роботу (звільняються з роботи) згідно з чинним законодавством за поданням керівника філії директором Ліцею. Обслуговуючий персонал філії призначається на посаду директором Ліцею за поданням керівника філії.

2. Педагогічні працівники філії підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання. Позитивне рішення атестаційної комісії, яка формується наказом директора Ліцею, може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

3.Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Права та обов’язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у філії, визначаються відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Ліцею, посадовою інструкцією працівника.

5. Педагогічні працівники відповідно до закону мають право на:

 - захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

- проведення наукової роботи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні і об’єднаннях громадян;

- користування подовженою оплаченою відпусткою;

- особисто брати участь у підведенні підсумків роботи, вносити свої пропозиції;

- користування лабораторними, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою, тощо,

6. Педагогічні працівники зобов’язані:

- дотримуватись вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність;

 - постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання освітніх дисциплін;

 - забезпечувати умови для засвоєння здобувачами освіти (учнями) освітніх програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти (учнів);

 - виховувати в здобувачів освіти (учнів) повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища держави;

- дотримуватися норм педагогічної етики та моралі.

7. Гарантії діяльності педагогічних працівників визначаються Кодексом законів про працю.

 

5. Фінансування філії.

1.Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису Ліцею його Засновником або уповноваженим ним органом. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається законодавством та ведеться відповідно до Статуту Новослобідського ліцею.

3. Додаткові джерела фінансування філії визначаються Законом України «Про освіту» іншими законодавчими та підзаконними актами України.

4. Філія є неприбутковим закладом освіти.

5. Філія забезпечує ведення діловодства у встановленому законом порядку.

6. Майно Ліцею перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.

7. Ліцей та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

 

 6. Матеріально-технічна база

1.Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, обладнання, комунікації, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі Ліцею.

2. Майно філії закріплюється за нею на праві оперативного управління.

3. Списання майна (крім малоцінного) проводиться за рішенням Новослобідської сільської ради.

4. Філія не може передати в оренду нерухоме майно без згоди Засновника.

5. Філія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

  6. Для забезпечення освітнього процесу база ліцею та його філій складається із навчальних кабінетів, комп’ютерних класів, ресурсної кімнати, кабінету практичного психолога, соціального педагога, спортивної зали, бібліотеки, архіву, їдальні та приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощ

  7. Ліцей та його філії мають земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

 

7. Фінансово-господарська діяльність

1. Ліцей та його філія можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, спортивне обладнання тощо. Фінансування філії здійснюється уповноваженим органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається Засновником.

2. Фінансово-господарська діяльність філії здійснюється директором Ліцею  на основі кошторису Ліцею.

 

                                  8. Контроль за діяльністю філії

1. Державний контроль за діяльністю філії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші уповноважені органи та адміністрація Ліцею.

3. Основною формою контролю за діяльністю філії є інституційний аудит, який проводиться не рідше одного разу в десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

             9. Реорганізація або ліквідація філії

1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію філії приймає Засновник відповідно до вимог законодавства.

 

10. Зміни та доповнення до Положення.

1. Зміни та доповнення до цього положення вносяться Засновником (власником) за поданням завідувача філії та /або директора Ліцею.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                             Ольга ГАРКАВЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток 6

                                                                               до рішення Новослобідської

                                                                               сільської ради

                                                                               від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

про Князівську гімназію - філію  Новослобідського ліцею  

Новослобідської сільської ради Конотопського району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади діяльності Князівської гімназії – філії опорного закладу Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради Конотопського району.

2. Повна назва – Князівська гімназія – філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради.

3. Скорочена назва – Князівська гімназія - філія.

4. Князівська гімназія – філія Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради (далі – філія) є територіально відокремленим структурним підрозділом опорного закладу та забезпечує реалізацію права громадян на здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.

   5. Філія утворена рішенням сесії Новослобідської сільської ради. Засновником філії є Новослобідська сільська рада  (ЄДРПОУ – 04388739, місцезнаходження 41530, с. Нова Слобода, вул. Центральна, 3, Конотопський район, Сумська область) (далі - Засновник).

   6. Юридична адреса філії: 41545, Сумська область, Конотопський  район, село Князівка, вулиця Центральна, 25, код ЄДРПОУ 24006059.

   7. Філія не є самостійною юридичною особою публічного права і діє на підставі цього Положення, затвердженого в установленому порядку сесією Новослобідської сільської ради (Засновником), Статуту опорного закладу освіти та інших нормативно-правових актів. Правонаступником майна, прав та обов’язків філії є Новослобідський ліцей Новослобідської сільської ради (далі –Ліцей).

8. Філія в складі опорного закладу утворена з метою:

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку особи;

- розширення освітніх потреб здобувачів освіти (учнів) у забезпеченні певних напрямів спеціалізації та наукових досліджень;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, модернізації та розширення належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів, інформатики, фізики, хімії, біології, географії та інших, наукових лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, використання бібліотечного фонду підручників, науково-методичної, художньої та довідкової літератури тощо);

   - забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти (учнів) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання (при потребі).

9. Головними завданнями філії опорного закладу є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти (учнів), створення єдиної системи виховної роботи.

10. Засновником філії виступає – Новослобідська сільська рада Конотопського  району Сумської  області. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації) відповідно до вимог законодавства.

 

 

2. Управління філією.

1. Керівництво філією Новослобідського ліцею здійснює завідувач філії. Завідувача та заступника (заступників) призначає директор Ліцею відповідно до законодавства та даного Положення про філію. Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, директор Ліцею виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів. Завідувачем філії може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту спеціаліста чи магістра, та стаж педагогічної роботи не менше 3-х років. Завідувач, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками опорного закладу - Ліцею.

2. Повноваження керівника філії:

- організовує освітній процес у філії;

- діє від імені філії;

- порушує клопотання перед директором Ліцею щодо прийняття та звільнення працівників філії;

- створює умови для творчості педагогічних працівників, здобувачів освіти (учнів);

- з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, здобувачів освіти (учнів) може порушувати клопотання перед директором Ліцею щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

- порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення працівників та застосування до них передбачених законодавством стягнень;

- забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання;

- контролює виконання навчальних планів та програм;

- здійснює контроль за якістю роботи вчителів, організацією освітньої та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників освітнього процесу та інших працівників філії;

- щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу та перед керівництвом опорної школи.

- здійснює інші повноваження визначені законодавством України.

Керівник зобов’язаний:

- забезпечити дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність, виконання державних стандартів освіти;

- забезпечити необхідні умови для проведення освітньої діяльності та матеріально-технічного забезпечення основних напрямків роботи.

3. Штатний розпис філії є складовою частиною штатного розпису опорного закладу освіти, що розробляється і затверджується керівником опорного закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року №1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за              № 1308/18603 (далі – Типові штатні нормативи). Філія самостійно розробляє організаційну структуру і погоджує з директором опорного закладу. Бухгалтерський облік у філії ведеться централізованою бухгалтерією відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

4. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради опорного закладу та беруть участь у її засіданнях.

5. Методична робота у філії є складовою методичної роботи опорного закладу.

6. При розмежуванні компетенції між опорним навчальним закладом і філією, як правило, враховуються питання:

- фінансування філії опорним закладом з урахуванням його типу, виду, режиму й змісту діяльності;

- узгодження освітніх програм, що реалізуються філією;

- розробки програми проведення роботи з різних напрямів модернізації освіти;

- зміцнення й розвитку навчальної й матеріально-технічної бази філії опорного навчального закладу;

- участі в організації, проведенні нарад і семінарів;

- надання допомоги в організації діяльності щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

7. Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється в порядку, визначеному законодавством та Статутом опорного закладу.

8. Громадське управління філією здійснює рада опорного закладу. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) закладу освіти є обов’язковими для виконання філією. У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

 

3. Організація освітнього процесу у філії.

1. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти.

2. Прийом учнів до філії здійснюється, як правило, відповідно до території обслуговування.

2.1. Учні та вихованці, які здобувають освіту у філії, є учнями та вихованцями Ліцею. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів і вихованців здійснюються згідно з наказом керівника Ліцею.

2.2. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора Ліцею, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка. До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти.

2.3. Переведення і випуск учнів визначається нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

2.4. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у філії здійснюється в установленому порядку згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України погодженими з Міністерством фінансів України.

2.5. У філії за бажанням батьків та учнів, за погодженням з директором Ліцею, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 1-4, 5-тих класів можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування дітей здійснюється наказом директора Ліцею. Визначається п’ятиденний режим роботи груп продовженого дня.

2.6. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи філії встановлюються директором Ліцею у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

2.7. Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором Ліцею.

2.8. Прийом учнів до інклюзивних класів проводиться на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють та висновками ІРЦ.

2.9. Індивідуальне навчання організується відповідно до чинного положення про нього.

    3. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності опорного закладу освіти та здійснюється відповідно до освітніх програм опорного закладу.

4. Філія здійснює навчання й виховання в інтересах особистості, суспільства, держави, забезпечує охорону здоров’я учнів, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому числі можливості задоволення потреби учнів у самоосвіті. Навчальний рік у філії розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами, але не пізніше 1 липня наступного року.

5. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та цього Положення з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації освітнього процесу.

6. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом філії на основі типових навчальних планів закладів загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються керівником Ліцею. До робочого навчального плану додається розклад уроків (тижневий), режим роботи (річний), мережа класів.

7. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників які забезпечують освітній процес у філії, визначається директором Ліцею відповідно до законодавства. Педагогічні працівники закладу освіти, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в Ліцеї та філії.

8. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник опорного закладу.

9. У навчальних планах філії кількість годин, відведених на викладання окремих предметів (освітніх галузей), не повинна бути менше кількості годин, визначених певним типовим навчальним планом.

10. Відвідування занять здобувачами освіти (учнями) є обов’язковим.

11. Відволікання здобувачів освіти (учнів) за рахунок навчального часу на здійснення заходів, не пов’язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків передбачених Законом України.

12. Випускникам філії документ про освіту видається опорним закладом.

13. Мова навчання здобувачів освіти (учнів) в філії визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

14. Виходячи із запитів здобувачів освіти (учнів) і їх батьків (законних представників), при наявності відповідних умов філія може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. Види й форми додаткових освітніх послуг, у тому числі платних, затверджуються директором опорного закладу освіти.

15. Під час літніх канікул у філії може створюватись пришкільний табір. Директор табору призначається з числа педагогів наказом директора Ліцею.

 

 

4. Кадрове забезпечення філії.

1. Педагогічні працівники філії приймаються на роботу (звільняються з роботи) згідно з чинним законодавством за поданням керівника філії директором Ліцею. Обслуговуючий персонал філії призначається на посаду директором Ліцею за поданням керівника філії.

2. Педагогічні працівники філії підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання. Позитивне рішення атестаційної комісії, яка формується наказом директора Ліцею, може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

3.Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Права та обов’язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у філії, визначаються відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Положенням про філію, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Ліцею, посадовою інструкцією працівника.

5. Педагогічні працівники відповідно до закону мають право на:

 - захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

- проведення наукової роботи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні і об’єднаннях громадян;

- користування подовженою оплаченою відпусткою;

- особисто брати участь у підведенні підсумків роботи, вносити свої пропозиції;

- користування лабораторними, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою, тощо,

6. Педагогічні працівники зобов’язані:

- дотримуватись вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність;

 - постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання освітніх дисциплін;

 - забезпечувати умови для засвоєння здобувачами освіти (учнями) освітніх програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти (учнів);

 - виховувати в здобувачів освіти (учнів) повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища держави;

- дотримуватися норм педагогічної етики та моралі.

7. Гарантії діяльності педагогічних працівників визначаються Кодексом законів про працю.

 

5. Фінансування філії.

1.Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису Ліцею його Засновником або уповноваженим ним органом. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається законодавством та ведеться відповідно до Статуту Новослобідського ліцею.

3. Додаткові джерела фінансування філії визначаються Законом України «Про освіту» іншими законодавчими та підзаконними актами України.

4. Філія є неприбутковим закладом освіти.

5. Філія забезпечує ведення діловодства у встановленому законом порядку.

6. Майно Ліцею перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.

7. Ліцей та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

 

 6. Матеріально-технічна база

1.Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, обладнання, комунікації, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі Ліцею.

2. Майно філії закріплюється за нею на праві оперативного управління.

3. Списання майна (крім малоцінного) проводиться за рішенням Новослобідської сільської ради.

4. Філія не може передати в оренду нерухоме майно без згоди Засновника.

5. Філія відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

  6. Для забезпечення освітнього процесу база ліцею та його філій складається із навчальних кабінетів, комп’ютерних класів, ресурсної кімнати, кабінету практичного психолога, соціального педагога, спортивної зали, бібліотеки, архіву, їдальні та приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощ

  7. Ліцей та його філії мають земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

 

7. Фінансово-господарська діяльність

1. Ліцей та його філія можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, спортивне обладнання тощо. Фінансування філії здійснюється уповноваженим органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається Засновником.

2. Фінансово-господарська діяльність філії здійснюється директором Ліцею  на основі кошторису Ліцею.

 

                                  8. Контроль за діяльністю філії

1. Державний контроль за діяльністю філії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші уповноважені органи та адміністрація Ліцею.

3. Основною формою контролю за діяльністю філії є інституційний аудит, який проводиться не рідше одного разу в десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

             9. Реорганізація або ліквідація філії

1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію філії приймає Засновник відповідно до вимог законодавства.

 

10. Зміни та доповнення до Положення.

1. Зміни та доповнення до цього положення вносяться Засновником (власником) за поданням завідувача філії та /або директора Ліцею.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                             Ольга ГАРКАВЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток 7

                                                                               до рішення Новослобідської

                                                                               сільської ради

                                                                               від 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

НОВОСЛОБІДСЬКОГО  ЛІЦЕЮ

НОВОСЛОБІДСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.Новослобідський ліцей Новослобідської сільської ради є правонаступником усіх майнових прав та обов’язків Мазівської гімназії Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 23818826, місцезнаходження: 41542, Сумська область, Конотопський район, село Мазівка, вул. Миру, 15), Юр’ївської гімназії Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 24011267, місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Юр’єве, вулиця Шкільна, 1А), Князівської гімназії Новослобідської сільської ради (код ЄДРПОУ 24006059, місцезнаходження: 41550, Сумська область, Конотопський  район, село Князівка, вулиця Центральна, 25).

2. Новослобідський ліцей Новослобідської сільської ради  – це опорний заклад загальної середньої освіти комунальної форми власності:

повна назва – Новослобідський ліцей Новослобідської сільської ради;

скорочена назва – Новослобідський ліцей;

юридична адреса – вулиця Велика 1А, село Нова Слобода, Конотопський район, Сумська область, 41530.

3. Новослобідський ліцей є юридичною особою, має власний штамп, печатку, власні бланки, ідентифікаційний код, має у своєму складі філії, внутрішні структурні підрозділи.

Права та обов’язки юридичної особи Новослобідський ліцей набуває з дня державної реєстрації.

4. Засновником Новослобідського ліцею є Новослобідська сільська рада (далі – Засновник) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Уповноваженим органом Засновника з питань освіти є відділ освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

5. Новослобідський ліцей  освіти перебуває в комунальній власності Новослобідської сільської ради, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та субвенції з Державного бюджету.

Новослобідський ліцей є неприбутковою організацією, обслуговується централізованою бухгалтерією відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради.

6. Новослобідський ліцей має у своєму складі філії: Линівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад Мазівська гімназія Новослобідської сільської ради, Юр’ївська гімназія Новослобідської сільської ради, Князівська гімназія Новослобідської сільської ради (далі – філії). Філія виконує функції дошкільного відділення, початкової школи та базової середньої освіти.

Філія – це територіально відокремлений структурний підрозділ, утворений з метою надання освітніх послуг за місцем проживання. Філія не є юридичною особою, діє на підставі цього Статуту та Положення про Линівську філію, Мазівську гімназію - філію, Юр’ївську гімназію - філію, Князівську гімназію – філію Новослобідського ліцею Новослобідської сільської ради. Філія виконує функції початкової  та базової середньої освіти (за рішенням Засновника). Філія може мати у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.

7. Новослобідський ліцей  може мати у своєму складі внутрішні структурні підрозділи. Структурний підрозділ діє відповідно до установчих документів закладу освіти та на підставі Положення про нього, затвердженого керівником закладу освіти.

8. Новослобідський ліцей та його філії у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним та Господарським кодексами України, іншими законодавчими актами, постановами Верховної ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, наказами відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради, рішеннями Засновника, цим Статутом, Положеннями про філію та власними установчими документами.

9. Новослобідський ліцей створено з метою:

створення єдиного освітнього простору;

забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти;

створення  умов для здобуття особами загальної середньо освіти;

впровадження до профільної підготовки й профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

раціонального й ефективного використання наявних ресурсів, у тому числі фінансових, суб’єктів округу, їх модернізації.

10. Новослобідський ліцей  самостійно приймає рішення з будь-яких питань у межах своєї автономії і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України  та цим Статутом.

11. Новослобідський ліцей несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту» та «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад»;

дотримання умов, що визначаються за результатами атестації, безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої діяльності та приватними особами, у тому числі, зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни. 

12. Новослобідський ліцей має право:

проходити в установленому порядку інституційний аудит;

визначати форми, методи та засоби організації освітнього процесу;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти та впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі плани та програми;

спільно із закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами, Інститутом педагогіки Національної академії педагогіки України проводити науково-дослідну, пошукову, експериментальну роботу, підготовку учнів до ЗНО та вступу до вищих закладів освіти, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

 отримувати кошти та матеріальні цінності від юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні та використовувати власні надходження в порядку, визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

відкривати класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, класи корекції, інклюзивні та спеціальні класи, застосовувати різні форми навчання;

брати участь у створенні (у межах чинного законодавства) філій, інших відокремлених підрозділів;

розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством України та цим Статутом;

користуватися пільгами, що передбачені державою;

здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний і поточний ремонти приміщень і будівель;

розробляти та впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис;

організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

об’єднувати на договірній основі свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій в Україні та поза її межами;

запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі й закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

проводити з дозволу Засновника здачу в оренду основних засобів;

надавати платні послуги, що визначені для закладів освіти і не суперечать законодавству України;

встановлювати шкільну форму для учнів.

 

ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

НОВОСЛОБІДСЬКОГО  ЛІЦЕЮ  ТА ЙОГО ФІЛІЇ 

1. Головною метою діяльності Новослобідського ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

2. Головними завданнями Новослобідського ліцею є: 

забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків громадянина; 

розвиток особистості учня, його здібностей і формування наукового світогляду;

формування засад здорового способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.  

3. У ліцеї мовою освітнього процесу є державна мова.

4. У ліцеї запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів, профільне навчання.

5. У ліцеї створюються та функціонують: 

методичні об'єднання вчителів-предметників;

методичне об'єднання вчителів початкових класів; 

 методичне об'єднання класних керівників; 

творчі та динамічні групи;

психологічна служба.       

6. Медичне обслуговування учнів(вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються згідно з чинним законодавством України.

7. Взаємини ліцею з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що складені між ними.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

НОВОСЛОБІДСЬКОГО ЛІЦЕЮ ТА ЙОГО ФІЛІЇ 

1. Новослобідський ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, семестрового, місячного плану роботи.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи ліцею та його філії, визначаються перспективи його розвитку. План роботи ліцею схвалюється педагогічною радою, затверджується директором закладу освіти.

2. Основним документом, що регулює освітній процес, освітня програма (єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих ліцеєм для досягнення учнями результатів навчання). Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня. Освітня програма схвалюється педагогічною радою ліцею, затверджується його директором.

На основі освітньої програми ліцей складає робочий навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани лійею та його філії розробляються адміністрацією ліцею на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання (враховуючи особливості контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня).

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників ліцею, які забезпечують освітній процес у ліцеї та його філіях, визначається й затверджується директором ліцею відповідно до законодавства.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи (щоденний, річний).

3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники ліцею самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання Статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

4. Новослобідський ліцей здійснює освітній процес за очною (денною), дистанційною, екстернатною, сімейною (домашньою) та іншими формами навчання. Філії із дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором ліцею можуть створювати  у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи.

Заклад освіти здійснює свою освітню діяльність за такими рівнями:

дошкільна освіта;

початкова освіта;

базова середня освіта;

профільна середня освіта;

5. Зарахування (переведення) учнів(вихованців) до ліцею та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом директора ліцею на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки, встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). Учні (вихованці), які здобувають освіту у філіях є учнями (вихованцями) ліцею. Зарахування, переведення та відрахування учнів (вихованців) до філій здійснюється згідно з наказом керівника ліцею. Випускникам філій, які забезпечують здобуття базової середньої освіти, документ про освіту видається ліцеєм. Філія обирає форми, засоби й методи навчання та виховання згідно з чинним законодавством та іншими особливостями організації освітнього процесу. Дистанційне, індивідуальне, екстернатне навчання організовується в порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.

Прийом учнів до інклюзивних класів проводиться на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють та висновками ІРЦ.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка. 

Індивідуальне навчання організується відповідно до чинного положення про нього.

До першого класу, як правило, зараховуються учні, яким на 01.09 поточного року виповнилося 6 років.

6. Для учнів 1-4, 5-тих класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора ліцею на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Визначається п’ятиденний режим роботи груп продовженого дня.

7. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою ліцею в межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження встановленого відповідним навчальним планом та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня Днем знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

9. Тривалість канікул протягом навчального року повинна становить не менше 30 календарних днів.

10. Тривалість уроків у ліцеї та його філій становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дванадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відповідними органами управління освітою та територіальними установами Держпродспоживслужби.

11. Розклад уроків ліцею, його філій складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог, затверджується директором ліцею відповідно до вимог законодавства.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативних документів МОН України. Такий поділ може здійснюватися за рішенням педради і при меншій наповнюваності від нормативної. Згідно з рішенням педради ділення на групи може проводитися й при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених та додатково залучених коштів. 

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою опорного закладу освіти, затверджується директором, а також санітарно-епідеміологічною станцією.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у ліцеї та філії проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання.

Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

У ліцеї та філії визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців).

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.

Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання учнів на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми, вибір форм, змісту та способу оцінювання здійснюють педагогічні працівники закладу освіти.

Підсумкове оцінювання результатів навчання учнів за сімейною (домашньою), екстернатною формами навчання здійснюється два рази на рік.

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюється за системою оцінювання, визначеною законодавством, а результати такого оцінювання відображаються у свідоцтві досягнень, що видається учневі щороку в разі переведення його на наступний рік навчання.

Результати оцінювання навчальних досягнень учнів визначено як конфіденційну інформацію, доступну лише для дитини та її батьків (або осіб, які їх замінюють). Оцінювання в початковій школі ґрунтується на врахуванні рівня досягнень учня/учениці, а не ступеня його невдач.

У 5-11(12) класах оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

12. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

13. Порядок зарахування, переведення, відрахування та випуск здобувачів освіти з ліцею та його філій здійснюється відповідно до законодавства та наказу директора ліцею.

14. При переведені учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення в навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

15. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України.

16. Учням, які закінчили певний ступень закладу освіти, видається відповідний документ про освіту: по закінченні початкової школи - табель успішності; по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту; по закінченні старшої школи – свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.

17. За успіхи в навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального й матеріального заохочення: за високий рівень навчальних досягнень учні можуть нагороджуватися Похвальним листом, похвальною грамотою, золотою або срібною медалями в порядку, визначеному Положенням про нагородження, а також іншими формами морального та матеріального заохочення за погодженням з педагогічною радою ліцею.

 

ІV. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

НОВОСЛОБІДСЬКОГО ЛІЦЕЮ ТА ЙОГО ФІЛІЇ

1.Учасниками освітнього процесу ліцею та його філії є: здобувачі освіти; педагогічні працівники; батьки здобувачів освіти (особи, що їх замінюють); інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу в порядку, що встановлюється ліцеєм.

2.Права та обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.Іноземці, прийняті до ліцею та його філії мають права і обов’язки відповідно до законодавства України.

4. Учні мають право на:

індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти;

якісні освітні послуги;

справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

відзначення успіхів у своїй діяльності;

безпечні та нешкідливі умови навчання;

повагу людської гідності;

захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

користування бібліотекою, навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою опорного закладу освіти;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування опорного закладу;

інші необхідні умови для здобуття освіти.

5.Учні зобов'язані:

виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти;

поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись етичних норм;

відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я оточуючих, довкілля;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку опорного закладу освіти.

6. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

8. Педагогічні працівники мають право на:

академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення і впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентісного навчання;

користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі, гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу діяльність за межами закладу освіти;

творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

безпечні та нешкідливі умови праці;

подовжену оплачувану відпустку;

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

9. Педагогічні працівники зобов'язані:

постійно підвищувати рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти, передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

дотримуватись педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суцільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаємор