A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

Положення про конкурс на посаду керівника ЗЗСО

 

 

Про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Новослобідської сільської ради, затвердженого рішенням дев’ятої сесії Новослобідської сільської ради сьомого скликання від 15 червня 2018 року

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», статей 37,38, 39,  Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою приведення Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Новослобідської сільської ради, затвердженого рішенням дев’ятої сесії Новослобідської сільської ради сьомого скликання від 15 червня 2018 року , затвердженого рішенням дев’ятої сесії Новослобідської сільської ради сьомого скликання від 15 червня 2018 року

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Новослобідської сільської ради, затвердженого рішенням дев’ятої сесії Новослобідської сільської ради сьомого скликання від 15 червня 2018 року, виклавши його у новій редакції (додається).
         2.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Новослобідської сільської ради з питань регламенту, депутатської етики, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту,соціальної політики, прав людини,законності, запобігання та протидії корупції.

Сільський голова                                                    О.О.Гаркавенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                      Рішення 39 сесії Новослобідської          

                                                                      сільської ради сьомого 

                                                                      скликання від 14.08.2020

 

 

Положення

про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої  освіти Новослобідської сільської ради»

(нова редакція)

1. Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Новослобідської сільської ради (далі – Положення) розроблене на виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та визначає механізм проведення конкурсу і призначення на посаду керівників комунальних закладів загальної середньої освіти за результатами проведення конкурсного відбору.

2. Рішення про проведення конкурсу приймає уповноважений орган Новослобідської сільської ради - відділ освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради (далі-відділ):

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої; освіти;
- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся;
- за наявності вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти.

3. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на офіційних вебсайтах Новослобідської сільської ради, відділу та закладу загальної середньої освіти Новослобідської сільської ради  (у разі наявності) наступного робочого дня після прийняття відділом рішення про проведення конкурсу та має містити:
         - найменування і місцезнаходження закладу освіти;
         - найменування посади та умови оплати праці;
         - кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
         - вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;
         - дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;
         - прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої відділом надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.
        
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству України.

4. Для проведення конкурсу відділ формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб відповідно до чинного законодавства України.
          До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:
          - визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
          - має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
          - відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.
         У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.
         Члени конкурсної комісії зобов’язані:
         - брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;
         - заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цим пунктом, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.
        
Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
         Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, що підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті Новослобідської сільської ради, відділу протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.
        Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності.
Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

        5. Для участі у конкурсі подаються такі документи:
- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
- копія паспорта громадянина України;
- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
- довідка про відсутність судимості;
- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі.
          
Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/ або моральні якості.
           Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до відділу у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
          Відділ визначає уповноважену особу, яка приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

          6. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:
- перевіряє подані документи щодо відповідності встановленим вимогам;
- приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;
- оприлюднює на вебсайті відділу перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).
         
До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:
- не можуть обіймати посаду керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
- подали не всі документи, визначені цим Положенням, для участі у конкурсі;
- подали документи після завершення строку їх подання.

          7. Відділ зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

          8. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;
- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.
           Форма перевірки знання чинного законодавства України (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестування на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу освіти визначаються відділом та оприлюднюються на його вебсайті.
Відділ зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та відеотрансляцію (за можливості) конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному вебсайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

          9. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу, результати якого оприлюднює на веб-сайті відділу.
          За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.
          Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».
Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

         10. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
- відсутні заяви про участь у конкурсі;
- до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;
- жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

         У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс відповідно до цього Положення.

         11. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу з останнім відділ укладає строковий трудовий договір у встановленому порядку.
          Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не має права обіймати посаду керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

         12. Трудовий договір з керівниками закладів загальної середньої освіти укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.
          З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки.
Після закінчення строку дії такого трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.
Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд. До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.

          13. Керівник закладу освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог чинного законодавства України та умов укладеного трудового договору.
           Припинення трудового договору з керівником закладу освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється відділом з підстав та у порядку, визначених чинним законодавством України про працю.
         
Підставами для дострокового звільнення керівника закладу з освіти, які повинні бути передбачені у трудовому договорі, є:
- порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо мови освітнього процесу;
- порушення вимог статей 30, 31 Закону України «Про освіту»;
- порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;
- систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту»;
- неусунення у визначений строк порушень вимог чинного законодавства України, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).

 

Секретар                                                      Олена МІРОШНИКОВА

Вхід для адміністратора