A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту Новослобідської сільської ради

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ НОВОСЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                    

ПОГОДЖУЮ

Голова профспілкового комітету

Відділу освіти, культури, молоді та спорту

Новослобідської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради від 04.10.2021 №104-ОД

________Вікторія МАХАНЬКОВА         

 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради  Конотопського району Сумської області

I. Загальні положення

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради Конотопського району Сумської області (далі — Правила) розроблено відповідно до статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

2. Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок працівників  відділу освіти, культури, молоді та спорту Новослобідської сільської ради Конотопського району Сумської області (далі – відділ), за виключенням посадових осіб органів місцевого самоврядування, для яких затверджуються Правила внутрішнього службового розпорядку, режим їх роботи, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни та запроваджуються з метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників Новослобідською сільською радою.

3. Правила є обов’язковими для працівників відділу.

II. Порядок прийняття, переведення та звільнення працівників

1.Призначення на посади та звільнення з посад працівників відділу здійснюється наказом відділу. Початком виконання працівником своїх обов’язків є день, дату якого зазначено в наказі відділу. Останнім робочим днем працівника, який звільняється, є день його звільнення.

2. При прийнятті на роботу може встановлюватися випробування терміном один місяць з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, що йому доручається виконувати. Умови випробування зазначаються в наказі відділу  про прийняття на роботу.

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який пройшов випробування.

3. У наказі про прийняттяна роботу зазначаються назва посади відповідно до штатного розпису, на яку приймається працівник, та умови оплати праці.

З наказом про прийняттяна посаду працівник ознайомлюється під підпис.

4.  При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його в установленому порядку на іншу роботу у відділі працівник, що відповідає за кадрову роботу зобов’язаний:

ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під підпис), а також з умовами оплати його праці;

ознайомити працівника із цими Правилами.

5. Безпосередній керівник зобов’язаний визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.

6. Спеціаліст, що відповідає за організацію роботи з охорони праці у відділі, зобов’язаний проінструктувати працівника з техніки безпеки, про виробничу санітарію тагігієну праці, протипожежну охорону та інші правила з охорони праці тощо.

   7. При влаштуванні на роботу працівники зобовязані подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку. До трудової книжки працівнику вноситься відповідний запис.

Трудові книжки працівників зберігаються у відділі.Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях.

8. Припинення трудових відносин між відділом та працівником може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством України.

У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з причин, передбачених частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, начальник відділу наказом звільняє працівника у строк, про який просить працівник.

9. За домовленістю між працівником і начальником відділу працівник може бути звільнений і до закінчення строку попередження про звільнення.

10. Припинення трудових відносин з ініціативи начальика відділу  не допускається, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

11. Зміна начальника відділу не може бути підставою для припинення працівником  трудових відносин на займаній посади з ініціативи новопризначеного керівника.

12. Перед звільненням працівник зобов’язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, передати всі службові документи іншій особі, визначеній безпосереднім керівником.

13. У день звільнення спеціаліст, що відповідає за кадрові питання, повинен видати працівнику його трудову книжку із внесеним до неї записом про звільнення. Записи про причини звільнення до трудової книжки вносяться відповідно до наказуначальника відділу та чинного законодавства України з посиланням на відповідну статтю (пункт) Закону. Одночасно з працівником проводиться повний розрахунок.

 

III. Основні обов’язки і права працівників

1. Основними обов’язками працівників відділу є:

додержання в роботі Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації, організаційно- розпорядчих документів відділу;

забезпечення ефективної роботи та чесне і сумлінне виконання обов’язків, завдань відповідно до своєї компетенції;

сумлінне виконання покладених на них обов’язків відповідно до посадових інструкцій, доручень керівництвау межах визначених повноважень;

ініціатива і творчість у роботі;

          недопущення дій і вчинків, що можуть завдати шкоди інтересам людей,                  держави, негативно вплинути на репутацію працівника відділу;

збереження інформації, що стала їм відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з чинним законодавством України не підлягає розголошенню;

недопущення дій, що ускладнюють діяльність відділу або можуть бути розцінені, як використання свого службового становища в корисливих цілях, а також дій, які відповідно до чинного законодавства України вважаються корупційними;

шанобливе ставлення до громадян і співробітників відділу, дотримання культури спілкування;

постійне вдосконалення організаційної роботи і підвищення професійної кваліфікації;

підвищення ефективності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення робочого процесу;

дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

вжиття заходів щодо негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це керівництва відділу;

утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей), додержання чистоти в приміщенні адміністративного будинку;

своєчасне подання відомостей про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до освітнього закладу та про його закінчення, зміни прізвища, складу сім’ї, зняття з військового обліку тощо).

2. Повноваження працівників визначаються посадовими інструкціями.

3. Працівники установи мають право:

користуватися правами та свободами, що гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, працівників відділу та інших осіб;

брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (у межах своїх повноважень);

на оплату праці залежно від посади, яку він займає, якості виконання своїх обов’язків;

вимагати проведення перевірки з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

на здорові, безпечні та належні для високоефективної роботи умови праці;

на соціальний та правовий захист відповідно до їх статусу;

у разі необхідності захищати свої законні права та інтереси в судовому порядку.

 

IV. Основні обов’язки керівництва

1. Начальник відділу зобов’язаний:

неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства України про працю;

створювати для працівників відділу умови, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків, підвищення продуктивності праці;

забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення працівників за результатами їх особистої роботи;

забезпечити здійснення заходів, спрямованих на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці та відпочинку;

забезпечувати дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;

застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань, створювати необхідні соціально-побутові умови;

у випадках, передбачених чинним законодавством України, своєчасно надавати пільги і компенсації з урахуванням умов праці.

 

V. Робочий час і його використання

         1. Тривалість робочого часу працівників відділу становить 40 годин на тиждень.

         2. У відділі встановлюється п’ятиденний робочий тиждень:   початок роботи о 8.00, закінчення – о 17.15 (у п’ятницю – о 16.00); обідня перерва – з 12.00 до 13.00; вихідні дні: субота, неділя.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи, у відділі може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

3. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 1 годину. Перерва не включається в робочий час, і працівник може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5. Облік робочого часу у відділі здійснюється в табелі робочого часу окремо по кожному структурному підрозділу.

6. Вихід працівника відділу за межі адміністративної будівлі в робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника та начальника відділу. Працівник повідомляє свого безпосереднього керівника та начальника відділу про відсутність на роботі в письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

Безпосередні керівники зобов’язані організувати облік присутності і відсутності на роботі працівників протягом робочого дня.

        У разі недотримання працівником відділу вищезазначених вимог   складається акт про відсутність працівника на роботі.

         У разі ненадання працівником доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника відділу щодо причин своєї відсутності.

7. Забороняється в робочий час:

відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, що не пов’язані з основною діяльністю;

скликати збори, засідання і наради з громадських справ.

8. Відповідно до законодавства за угодою між працівником і керівництвом відділу  може встановлюватися як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

        9. Робота у вихідні та святкові дні здійснюється на підставі наказів відділу і цей режим роботи може бути змінено тільки начальником відділу відповідно до вимог чинного законодавства.

За роботу у вихідний, святковий або неробочий день  працівникові може бути надано інший день відпочинку.У цьому разі оплата за роботу в ці дні проводиться в одинарному розмірі.

10. Працівникам надається щорічна відпустка тривалістю 24 календарні дні, якщо чинним законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, із виплатою допомоги для оздоровлення в розмірі, передбаченому чинним законодавством.

11. За наказом відділу працівники можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки в порядку, установленому чинним законодавством України. Невикористана відпустка надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році.

12. Черговість надання працівникам щорічної основної і додаткової оплачуваної відпусток установлюється графіком відпусток з урахуванням необхідності забезпечення роботи відділу та особистих інтересів працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року та затверджується начальником відділу і доводиться до відома всіх працівників.

Працівникам, які навчаються у закладах вищої освіти,  закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.

 

VI. Заохочення за сумлінну працю

1. За сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків та за інші досягнення в роботі відділу передбачаються такі форми матеріального та морального заохочення:

преміювання;

оголошення подяки;

нагородження Грамотою відділу;

нагородження цінними подарунками.

Преміювання працівників відділу проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, за особистий внесок у загальні результати роботи, забезпечення при  цьому високого рівня трудової і виконавчої дисципліни, у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання та економії фонду оплати праці, відповідно до Положення про преміювання працівників, яке затверджується рішенням виконкому.

         Працівникам можуть встановлюватися такі види премій:

          1) місячна, квартальна та річна відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи;

          2) премія до професійних свят;

          3) до ювілейних дат: 50 та 60 років.

2. Місячна премія нараховується у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавок та доплат за фактично відпрацьований час.

Квартальна та річна премія нараховується у фіксованій сумі в межах коштів, передбачених кошторисом на оплату праці.

Максимальна премія граничними розмірами не обмежується.

До ювілейних дат: 50 та 60 років працівникам за ініціативою керівництва може бути видано одноразову премію в розмірі посадового окладу.

До професійних свят – у розмірі до одного посадового окладу.

Преміювання працівників здійснюється в межах фонду заробітної плати.

3. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності, в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, місячна премія працівникам не нараховується.

 

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

1. До працівників відділу за порушення трудової дисципліни, відповідно до законодавства про працю Україниможуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

а) догана;

б) звільнення;

До моменту застосування дисциплінарного стягнення (заходу дисциплінарного впливу) до працівника начальник відділу зобов’язаний зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. Відмова працівника дати такі пояснення не може бути перешкодою для застосування дисциплінарного стягнення.

2. Стягнення оформляється наказом відділу та оголошується працівнику, ознайомлення з яким він підтверджує власноручним підписом.

3. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

6. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни та проявив себе як сумлінний працівник, то дисциплінарне стягнення з нього може бути знято достроково наказом відділу.

7. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохоченнядо працівника не застосовуються.

 

Начальник відділу освіти,                             Голова профспілкового

культури,молоді та спорту                                               комітету

Новослобідської сільської ради

___________Тетяна ЧЕРНЯКОВА _________Вікторія МАХАНЬКОВА

Вхід для адміністратора